• Våra hållbarhetsområden

  Vi har identifierat åtta områden som beskriver vår roll i byggandet av den hållbara staden. På kort sikt ska vi utveckla och åstadkomma goda och bättre resultat inom dessa områden. Då bidrar vi till att utveckla Göteborg som hållbar stad.

 • Livsmiljö

  Alla som bor i våra bostäder ska få bästa möjliga förutsättningar för ett gott liv. Vi ska ha attraktiva omgivningar där det är rent och snyggt och där man känner sig trygg och har möjlighet att påverka sitt eget område. Det ska självklart finnas bra kommunikationsmöjligheter.

 • Bostadsutbud

  Det finns en stor efterfrågan på nya bostäder. Vi kommer ta en aktiv roll i att uppfylla dessa behov. Det handlar om att bygga fler bostäder, men också att säkerställa ett utbud som möter behov som storlek, hyra, läge och upplåtelseform. Vi ska ha funktionella bostäder med bra standard och hälsosamt inomhusklimat.

 • Ett sammanhållet Göteborg

  Vi arbetar för att utveckla det positiva i Göteborgsandan, där alla har möjligheter till ett gott liv. Vi vill bidra till bra relationer, förståelse, respekt och sammanhållning mellan människor med olika bakgrund. Vi vill skapa ett samhälle som främjar lika behandling och förebygger diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi vill samverka för att öka göteborgarnas livschanser.

 • Öppenhet och transparens

  Vi är och ska fortsätta bygga en sund organisation som präglas av ordning och reda med transparens, öppenhet och tydlig kommunikation. Vi säger som det är. Vi hanterar våra uppdrag och våra gemensamma medel med integritet. Vårt arbete ska präglas av sunda affärsrelationer och en medvetenhet om risker för korruption, likaså risken för missuppfattningar.

 • Miljöpåverkan

  Vi vill vara med och leda utvecklingen mot ekologiskt hållbara lösningar och minimera vår påverkan på klimatet genom kloka val vid byggnation, drift och renovering. Under vår nyproduktion och vårt underhållsarbete väljer vi miljöanpassade material och produkter. Arbetet med och kring våra fastigheter och våra hyresgäster kan därmed bidra till biologisk mångfald och den gröna staden.

 • Arbetsförhållanden

  De som arbetar hos oss och i vårt leverantörsled är inte bara de som utför vårt uppdrag, deras välbefinnande är också en del av uppdraget. Det berör sunda anställningsformer, god arbetsmiljö, jämställdhet, arbetsvillkor och mångfald. Det gäller också att handla upp varor och tjänster på ett sätt som säkerställer att vi inte bidrar till missförhållanden i andra delar av världen.

 • Kunskapsutveckling

  Vi lär genom att vara en del i ett större sammanhang. I dialog inom våra nätverk lokalt och globalt utvecklar och sprider vi kunskap. I vår organisation, i fastighetsbranschen, inom Göteborgs Stad, mellan städer, i samverkan med akademin och internationellt. På så vis bidrar vi inte bara till att göra Göteborg mer hållbart, vi kan också bidra till andra städers utveckling mot hållbarhet.

 • Ekonomi

  En god ekonomi skapar trygghet för våra hyresgäster och är en förutsättning för att kunna bedriva en sund affärsmässig verksamhet. Utöver möjlighet till avkastning ger det förutsättningar för att arbeta med alla andra resultatområden. Ekonomi handlar om att utveckla värdet på våra fastigheter, effektivisera verksamheten och ha en god soliditet.