• Våra hållbarhetsområden

  Genom att agera tillsammans och kraftsamla kring ett antal gemensamma frågor kan vi som Sveriges största bostadskoncern vara med och påverka på riktigt. Vi tog ett första steg i den riktningen 2016. Då gjorde vi en gemensam undersökning för att ta reda på vilka hållbarhetsfrågor som våra intressenter tycker är viktigast. 2017 tog vi det ytterligare ett steg och genomförde en gemensam workshop där vi enades kring tio hållbarhetsfrågor som är viktigast för koncernen just nu.

 • Nyproduktion

  Vi har en avgörande roll när det gäller att tillföra Göteborg nya bostäder, bygga ihop och integrera staden. Målet från vår ägare är tydligt: Från 2018 ska vi färdigställa 1 400 bostäder per år. Detta kräver både långsiktighet och affärsmässighet. Nyproduktionen spelar också en viktig roll i arbetet med att skapa en jämlik stad. Vi ska bygga i hela Göteborg med en tydlig inriktning mot våra sex utvecklingsområden.

   

 • Varsam renovering

  Vi ska renovera långsiktigt hållbart. För att kunna fortsätta renovera beståndet och samtidigt växla upp nybyggnationen krävs det att vi går varsamt fram och renoverar ekonomiskt effektivt. Det är också viktigt att vi värnar hyresgästernas position och involverar dem genom dialog. Vår koncerngemensamma målsättning är att ingen ska behöva flytta på grund av kostnadsökningar vid renovering.

   

 • Ekonomiskt resultat

  Göteborg växer så det knakar och bristen på bostäder i staden är stor. Att öka tempot i nyproduktionen innebär stora förändringar för koncernen. Det kräver att vi agerar långsiktigt och har finansiell stabilitet över tid. Utan en stabil ekonomi och god soliditet kan vi inte vara den långsiktiga fastighetsförvaltare och stadsutvecklare som våra ägare vill.

   

   

 • Goda boendemiljöer

  Alla som bor i våra bostäder ska få bästa möjliga förutsättningar för ett gott liv. En god boendemiljö innefattar bland annat att vi har sunda och hälsosamma bostäder, trygga och trivsamma utemiljöer och inte minst att våra hyresgäster har inflytande och känner sig delaktiga. Ett av koncerns mål i frågan är att våra hyresgästers och kunders trygghet, trivsel och inflytande över sin livsmiljö och bostaden ska utvecklas.

   

 • Klimat och energi

  Vi ska minska den negativa miljöpåverkan som uppkommer i nyproduktion, ombyggnation samt förvaltning. Som fastighetsbolag är vår största klimatpåverkan uppvärmningen av fastigheter. Nära 99 procent av våra koldioxidutsläpp kommer från fjärrvärmen som används för att värma hus och varmvatten. Därför är ett av våra viktigaste mål att minska energianvändningen.

 • Mänskliga rättigheter

  Var fjärde göteborgare bor hos oss och många fler söker sig till oss för bostad. Med en bred kundgrupp följer ett stort ansvar att behandla alla lika och erbjuda samma villkor och rättigheter. I grunden handlar det om just detta – allas lika värde och rättigheter. Allas rätt till en bostad, men också allas rätt att få ett bra bemötande, kunna röra sig i våra miljöer eller förstå vad vi säger.

   

 • Antikorruption

  Framtiden ska vara en sund organisation och våra verksamheter ska genomsyras av ordning och reda med transparens, öppenhet och tydlig kommunikation. Vi ska behandla våra hyresgäster och leverantörer likvärdigt och ha nolltolerans mot mutor och korruption.

   

 • Trygghet och säkerhet

  Vi ska bidra till social hållbarhet genom att aktivt arbeta för mångfald, minskad segregation och en ökad välfärd i våra områden. Målet är att vi ska utjämna skillnaderna i livsvillkor och hälsa mellan våra utvecklingsområden och övriga Göteborg. För att nå målet är det viktigt att våra bostadsområden är trygga och säkra oavsett var du bor. Därtill ska vi göra särskilda satsningar i våra sex utvecklingsområden: Norra Biskopsgården, Bergsjön, Hammarkullen, Hjällbo, Gårdsten och Lövgärdet.

   

 • Hållbart arbetsliv

  Vi ska uppfattas som en modern arbetsplats och erbjuda en arbetsmiljö som präglas av delaktighet, inflytande över den egna arbetssituationen och öppenhet. Vi ska vara en hälsofrämjande organisation som ger förutsättningar för en god balans mellan arbete och fritid. Vi ser mångfald som en strategisk tillgång i koncernens affärsutveckling och strävar efter att ge varje medarbetare en möjlighet att nå sin fulla potential. Vårt mål är att alla som arbetar hos oss ska känna att vi ger goda förutsättningar till ett hållbart arbetsliv.

 • Avfall och resurser

  En påtaglig och synlig del av vårt miljöarbete handlar om avfall. Vi arbetar dagligen med hur vi kan minska den mängd avfall som våra hyresgäster genererar. Mycket handlar om att förändra beteende och synen på konsumtion. Vi behöver göra det lätt, tryggt och trevligt för våra hyresgäster att sortera ut avfall och återvinna. Men också pröva metoder som förebygger att avfall uppstår.

   

 • Våra hållbarhetsområden

  Genom att agera tillsammans och kraftsamla kring ett antal gemensamma frågor kan vi som Sveriges största bostadskoncern vara med och påverka på riktigt. Vi tog ett första steg i den riktningen 2016. Då gjorde vi en gemensam undersökning för att ta reda på vilka hållbarhetsfrågor som våra intressenter tycker är viktigast. 2017 tog vi det ytterligare ett steg och genomförde en gemensam workshop där vi enades kring tio hållbarhetsfrågor som är viktigast för koncernen just nu.