Framtiden

Tillbaka

Bostadsbolaget ger förslag på utveckling av Skanstorget

Allmännyttiga Bostadsbolaget lägger fram ett förslag som skulle kunna ge 120 nya hyresrätter i ett centralt läge på Skanstorget. De bärande idéerna är att återskapa torgkänslan och skapa attraktiva gångstråk samtidigt som trafiken på Sprängkullsgatan utestängs. Och tanken är att arbeta fram utformningen i samverkan med de kringboende.

– Av de diskussioner som förs i media och på nätet vet vi att många vill omvandla den anonyma parkeringsplats som Skanstorget är idag och bilda ett nytt stadstorg, säger Bertil Rignäs, vd på Bostadsbolaget. Men vi vet också att efterfrågan på centrala hyresrätter är stor. Vi har lagt fram ett förslag som kombinerar dessa önskemål och gör torget mer attraktivt och tillgängligt.

Som alltid när man förtätar i centrala delar är det många som berörs. Bostadsbolaget har därför valt att i ett första steg endast ta fram en volymstudie för att se hur många lägenheter som kan rymmas på platsen.

– Om vi får möjlighet att arbeta vidare med projektet skulle vi på ett tidigt stadium vilja involvera de som bor kring Skanstorget, fortsätter Bertil Rignäs. Behovet av bostäder är stort men också attraktiva mötesplatser som är tillgängliga för alla.

I förslaget är tanken att använda själva huskroppen som en avskärmning som skyddar torget mot trafikbuller. En portal öppnar upp och välkomnar besökare till torget. Gångstråk knyter ihop Vasastaden, Haga och Linnéstaden.

Byggnaderna ska förutom bostäder kunna ge utrymme för olika verksamheter som butiker, caféer etcetera. Bilarna är tänkta att gömmas i garage under markytan.

– Vi vill med detta återskapa känslan i den gamla torghandeln och göra Skanstorget till en plats som man inte bara skyndar förbi, menar Bertil Rignäs.

Förslaget lämnades in till Fastighetskontoret i årsskiftet 2008/2009 och Bostadsbolaget avvaktar nu besked från Fastighetsnämnden.

För information kontakta Bertil Rignäs, VD Bostadbolaget, telefon 031-731 50 01