• Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

  Framtidenkoncernen är en fastighetskoncern som ingår i Göteborgs Stad och omfattar bostäder, fastighetsförvaltning, produktion av nya bostäder och störningsservice.

  Vi strävar efter att skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva – vi bygger det hållbara samhället för framtiden.

Kommande byggprojekt

Nu hittar du Framtiden Byggutveckling på en egen flik på denna sidan, uppe till höger i menyraden.
Här hittar du bland annat alla byggprojekt som upphandlas just nu och framöver.

Nu hittar du Framtiden Byggutveckling på en egen flik på denna sidan, uppe till höger i menyraden.
Här hittar du bland annat alla byggprojekt som upphandlas just nu och framöver.

Klicka här så kommer du direkt in på sidan.

Läs mer

Stäng

Stadskvaliteter i Göteborg

Framtiden har tillsammans med ett flertal parter deltagit i en större studie om stadskvaliteter och lägesfaktorer som bidrar till en attraktiv stad. En särskild inriktning i arbetet har varit att stärka kunskapen kring den ekonomiska dimensionen av hållbar stadsutveckling för Göteborg, Mölndal och ett urval av Göteborgsregionens stationssamhäl­len.

Framtiden har tillsammans med ett flertal parter deltagit i en större studie om stadskvaliteter och lägesfaktorer som bidrar till en attraktiv stad. En särskild inriktning i arbetet har varit att stärka kunskapen kring den ekonomiska dimensionen av hållbar stadsutveckling för Göteborg, Mölndal och ett urval av Göteborgsregionens stationssamhäl­len.

Göteborgsregionen växer och flera utmanande utvecklingsprojekt pågår i regionen. Planerande och byggande aktörer i regionen tar dagligen beslut som påverkar hur staden utformas: täthet, parkstruk­tur, lokalisering av kollektivtrafik etc. För att kunna fatta beslut som skapar attraktiv och hållbar stadsbyggnad behövs också verktyg för att utvärdera hur dessa beslut bidrar till värden för stadsutveck­lingen.

Klicka nedan för att läsa ”Värdeskapande stadsutveckling”:
Hela rapporten
En sammanfattning
Se bildspelet

Klicka nedan för att läsa presentationerna från seminariet den 21 april:
Värdeskapande stadsutveckling
Exemplet Stockholm

Läs mer

Stäng

Områdesfördjupning

Inför framtagandet av framtida bostads- och stadsutvecklingsprojekt har enheten för tidiga skeden på Förvaltnings AB Framtiden valt att utforska en planeringsinriktning som fokuserar på värdeskapande stadsutveckling.

Inför framtagandet av framtida bostads- och stadsutvecklingsprojekt har enheten för tidiga skeden på Förvaltnings AB Framtiden valt att utforska en planeringsinriktning som fokuserar på värdeskapande stadsutveckling. Utgångspunkten har varit att genomföra en områdesfördjupning av rapporten Värdeskapande stadsutveckling för områdena Tynnered, Biskopsgården/Länsmansgården samt hela stråket Hjällbo-Hammarkullen-Angered-Rannebergen. I de utvalda områden som fördjupas i studien har Framtidenkoncernen ett omfattande fastighetsinnehav och en målsättning att utveckla förutsättningarna för nyproduktion av fler bostäder. Att förbättra stadskvaliteterna är därför ett viktigt led i att förbättra förutsättningarna för ökad nyproduktion på både kort och lång sikt.

Läs mer om områdesfördjupningen och se bilder.

Färdig rapport Biskopsgården

Färdig rapport Tynnered

Läs mer

Stäng

 • Social hållbarhet handlar för oss om att våra hyresgäster ska bo tryggt, ha en meningsfull tillvaro och bo i en trivsam miljö. Det ska vara rent och snyggt, man ska känna trygghet och ha möjlighet att påverka sitt eget område.

  Vi vill att människor som bor i Göteborg ska ha de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Alla vinner på en mer jämlik stad. Behov ska definieras för att kunna tillgodoses och det övergripande målet är att erbjuda attraktiva och hållbara bostäder, lokaler och goda livsmiljöer där människor trivs och som möter hyresgästernas och kundernas förväntningar.

  Hela staden arbetar mot att bli mer socialt hållbar och det är ett arbete som grundar sig på kommunfullmäktiges prioriterade mål om social hållbarhet.

 • Störningsjouren har mer än ett uppdrag

  Trygghet i fokus

  Trygghet i fokus

  Störningsjouren har funnits i elva år och varje år knackar de dörr till 5 400 lägenheter. Oftast handlar det om lite för glada fester, men det finns även tillfällen det handlar om psykisk ohälsa, våld, gamla människor som inte klarar sig själva och barn som far illa. Då vill Störningsjouren att man ska ha civilkurage och ringa direkt. De är snabbt på plats. Det brukar inte ta mer än 15 minuter, oavsett vilken tid på dygnet det är. Störningar kan betraktas olika beroende på om man känner grannarna eller inte. Tillit skapar trygghet och känner man grannarna så höjs toleransnivån direkt. Men det är viktigt att ta hänsyn till grannarna och ibland fråga dem vad som är okej eller inte. Förra året skapade störningsjouren och koncernen gemensamma processer. För att skapa trygghet och tillit måste flera aktörer arbeta tillsammans. Vi på Framtidenkoncernen har en unik möjlighet att påverka människors livsmiljöer och vår inställning är att det alltid finns lösningar, oavsett hur situationen ser ut.

 • Aktiviteter som skapar sociala mötesplatser

  Sociala mötesplatser

  Sociala mötesplatser

  Gårdstensbostäder arbetar med en rad ungdomsprojekt för att skapa gemenskap och aktivitet i området.
  -Det är fantastiskt att det finns så många företag och organisationer som vill vara med och göra samhällsnytta, säger Michael Pirosanto, TF VD Gårdstensbostäder. Skapar man aktiviter, skapar man  en plattform för integration mellan hyresgäster och med ungdomar från andra stadsdelar.

  Ungdomar i Gårdsten har fått möjligheten att åka på skidresa under sportlovet, skutsegla med Svenska kryssarklubben och delta i GKSS seglarskola. Samarbetet med GKSS är mångårigt och fler än 200 ungdomar har varit med sedan 2005. Det är upplevelser som ungdomarna behöver, sådana de kanske aldrig skulle fått möjlighet till annars.

  Gårdstensbostäder har också ett femårigt samarbetsavtal med Göteborgsvarvet. Det anordnas träningsträffar två gånger i veckan och deltagarna får prova på olika träningsformer. Målsättningen; förbättra folkhälsan och skapa sociala mötesplatser.

 • Man utvecklar ett bostadsområde – genom att prata ihop sig.

  Dialoger ger resultat

  Dialoger ger resultat

  Inom Framtidenkoncernen finns en stark tradition av att lyssna på och ha dialoger med sina hyresgäster. Varje dag kommer samtal eller mejl från nöjda, men ibland även missnöjda hyresgäster. Det är många som tycker och tänker om vad som kan förändras till det bättre. Poseidons renoveringsprojekt på Näverlursgatan 2-8 är ett exempel på gott dialogarbete. Efter tekniska besiktningar och analyser, startade dialogen med hyresgästerna. De som önskade kom med i referensgruppen och tillslut blev det 25 personer. Utifrån de individuella mötena och samtalen med hyresgästerna samt den tekniska utredningen, togs en renoveringsplan fram. Renoveringarna är nödvändiga, men trots dialog måste man gå varsamt fram. En renovering är en förändring av ett område, men också i människors liv. Det är väldigt känsligt. Det handlar om ett förtroende och en förståelse för att vi är här för deras skull. Trygghet och säkerhet är något som står högt upp på listan.

 • Lokal ekonomi

  Lokal ekonomi

  Närproducerade ekologiska livsmedel i förorten öppnar upp för fler helt nya lösningar. Genom att ta tillvara på kunskaper hos boende i stadens förorter och lyssna till erfarenheter från landsbygdsutvecklingen, kan vi skapa en ekonomisk, social och ekologisk hållbar stad.

  En lokal ekonomi med fokus på gröna näringar kan vara en väg framåt för vissa. Om kunskapen som gruppen har inom jordbruk tas tillvara på och organiseras, kan det innebära stora vinster för samhället och för den enskilde individen. Särskilt nu när fler och fler efterfrågar närproducerade ekologiska varor. Krogar, äldreboende och skolor etc  vill gärna köpa närproducerat ekologiskt. Frågan är hur det ska göras och vilken affärsmodell som är bäst för detta? Utredning för vilken affärsmodell som är mest lämplig är klar under juli 2015.

 • Leva klimatsmart

  Leva klimatsmart

  Bostadsbolaget har under några år arbetat med att i sina lägenheter skapa klimatsmart avfallshantering. De vill skapa en boendemiljö som är bra och arbetar för att ge hyresgästerna de bästa förutsättningarna för detta. Att leva mer klimatsmart kan bidra till mycket både för miljön och plånboken.

  -Vi har en knackadörr-aktivitet sedan några år tillbaka med miljötema och hösten 2014 delade vi ut inspirationsmaterial tillsammans med en sorteringspåse och en skrapa till diskhon, säger Eva Bengtsson, miljöstrateg på Bostadsbolaget. Inspirationsmaterialet innehöll recept, tips på hur man genom att äta mer säsongsbetonad mat kan bidra till en bättre miljö och hur man bäst förvarar sina matvaror samtidigt som man får mer pengar över i plånboken.

  Med broschyren vill Bostadsbolaget inspirera till ett bättre förhållningssätt till mat. De vill vara med och göra skillnad.

  -Till hösten kommer vi ha ytterligare en knackadörr-aktivitet med miljötema, men vad vi kommer göra exakt är ännu inte klart, avslutar Eva Bengtsson.

 • Famboleken

  Famboleken

  Famboleken är en öppen och bemannad parklek vid Rymdtorget i Bergsjön. Här finns det fina gröna ytor och en lekplats som gjord för dagar med lekaktiviteter. När Famboleken öppnar i början av sommaren kan barn som bor i området låna bland annat bollar, rockringar, leksaker och andra speltillbehör, samtidigt finns det ungdomsledare på plats som engagerar och arrangerar aktiviteter för dem. Målgruppen är 7-15 år. Famboleken startade för ett antal år sedan med syfte att engagera och sysselsätta ungdomar i Bergsjön under sommaren. Detta genom att hålla ordning i området, ha sommarskola samt att aktivera barn genom bland annat att spela fotboll och basket med dem. Ungdomarna som arbetar med Famboleken blir ofta förebilder för de yngre och det är något som stärker dem för framtiden. Famboleken är uppskattad av de boende i Bergsjön och till sommaren 2015 ska den ta ett steg mot en modernare tappning. Famboleken har öppet 12-21 på Rymdtorget och 12-17 på Siriusgatan.

 • Samverkan i Hjällbo

  Samverkan i Hjällbo

  I Hjällbo finns en tradition av samverkan mellan stadsdelen och fastighetsägaren Poseidon bland annat med feriearbeten, sysselsättningsåtgärder för vuxna och trygghetsfrågor. 2013 bildades programgrupper inom Göteborgs Stad med fokus på integration, sysselsättning, utbildning, fysisk miljö och bostäder. Gemensamt skulle man arbeta fram en modell för att öka skolans och stadsdelens attraktivitet. Målen var att göra området attraktivare, tryggare, minska frånvaron i skolan, öka gymnasiebehörigheten bland eleverna, öka skolans attraktion hos elever och personal samt öka föräldrarnas engagemang. Våren 2014 anställdes det en integrationsvärd i Hjällboskolan som ska stödja skolan i detta arbete.

  Poseidon bidrar med läxhjälp via stiftelsen Läxhjälpen, som komplement till skolans egen och ger ut stipendier till de elever som slutar åk 9 med bäst betyg. Syftet är att lyfta det positiva och studiemotivera eleverna. Övriga samarbetspartners är Hyresgästföreningen, Arbetsförmedlingen, Rädda Barnen.

   

 • Social upphandling

  Social upphandling

  Social upphandling kan vara ett sätt att skapa sysselsättning. Upphandlingsbolaget är processdrivande i frågan om social hänsyn i upphandling av tjänster. Varje förvaltning och bolag i staden har dock eget ansvar för att upphandlingarna möter kriterierna för social hänsyn. Framtidenkoncernens dotterbolag har använt sig av social upphandling under några år och detta har bidragit till att många ungdomar i våra områden fått arbete under sommaren, men det finns även exempel på att några fått arbete under andra delar av året. De hjälper till bland annat till med att måla offentliga utrymmen, hålla rent på gårdarna, samt hjälpa hyresgäster med enklare småfix i lägenheterna. Ett av Framtidens dotterbolag gjorde en stor social upphandling gällande städning. Kravet de ställde på städföretaget var att de skulle rekrytera sin personal lokalt i nordost. Den upphandlingen ledde till att tio personer fick arbete. Fler liknande sociala upphandlingar skulle kunna göras i staden och genom detta hjälpa fler som länge stått utanför arbetsmarknaden till sysselsättning. Allt för att möta visionen för Framtiden men även för Göteborgs Stad. Hållbar stad – öppen för världen.

Här finns vi

Kartan visar i vilka områden vi finns och var vi har planerade och pågående projekt. Använd klickboxarna och se beståndet per dotterbolag. Klicka på respektive ikon på kartan för att få mer information om området och vad som är på gång.

 • Mamas Retro - en secondhand-butik i Gårdsten

  Mamas Retro är en secondhand-butik på Kaneltorget i Gårdsten som säljer mammakläder, barnkläder och leksaker. Hit kan man skänka urvuxna kläder eller leksaker man tröttnat på. Allt som säljs i butiken ska vara i fint och helt skick, vilket gör att de som arbetar där ibland även får sy om och laga vissa plagg.

  Det är en varm, personlig och välkomnande atmosfär i butiken med den engelska tapet, den röda divanen och kristallkronan. Det finns inga skyltdockor i butiken och tanken med att inte ha det grundar sig i en medveten könsneutral inriktning. Personalen frågar aldrig om det är kläder till en pojke eller flicka, utan vilka färger de tycker om

  Butiken startade som ett projekt av Forum SKILL, men målet är att det så småningom ska bli en egen förening som driver butiken, med möjlighet att anställa medarbetare från Gårdsten. Beatrice Alger som är verksamhetsledare för Forum Skills vill skapa en arbetsplats för personer som har svårt att hänga med i dagens uppskruvade tempo och med höga krav på att passa in i de redan föranpassade ramarna. Butikens personal kommer från olika delar av världen och har olika bakgrund,  förutsättningar och erfarenheter.

  Gårdstensbostäder är en av samarbetspartners i Mamas Retro. Gårdstensbostäder har en tradition och arbetar målmedvetet med att få företag stora som små att etablera sig i stadsdelen. På några år har det gått från åtta till ett femtiotal. Gårdstensbostäders målsättning är att öka antalet arbetstillfällen och tryggheten, men även förbättra servicen i området.

 • Majviken – ett boende med sammanhållning och gemenskap

  Intill Chapmans Torg i Majorna har Bostadsbolaget utvecklat ett speciellt boendekoncept, ett Next Step Living-boende. Här finns gott om gemensamma utrymmen som gör att sammanhållning och gemenskap kommer i fokus.

  Intill Chapmans Torg i Majorna har Bostadsbolaget utvecklat ett speciellt boendekoncept, ett Next Step Living. Här finns gott om gemensamma utrymmen som gör att sammanhållning och gemenskap kommer i fokus. Det anordnas aktiviteter som filmvisning, det finns en träningsstudio och gym med bastu. De gemensamma ytorna är uppskattade och fungerar som en naturlig samlingsplats, vilket är en del av Next Step Living-konceptet.

  Majviken består av 300 lägenheter och det finns en Next Step-koordinator som fungerar som en värdinna i huset . Koordinartorns arbete är att informera om vad som händer i fastigheten, fånga upp förslag från hyresgästerna och hjälpa till att boka aktiviteter. Det anordnas fikastunder, vinprovning, quiz och populära bussresor till Ullared.

  En av Majvikens hyresgäster Barbro har bott i huset i 40 år och berättar för oss att hon inte skulle kunna tänka sig att bo på ett annat sätt.

  – Det skulle kännas väldigt ensamt att bo i ett vanligt hyreshus och det är det som är speciellt med Majviken. Det finns oftast någon att växla några ord med, vilket är trivsamt och tryggt, avslutar Barbro.

  Next Step Living – vad är det?
  Next Step Living är ett boendekoncept som kombinerar bostäder med tillgång till gemenskap, aktiviteter och upplevelser.

  Next Step Living Majviken  i Majorna har Bostadsbolaget tillsammans med Next Step Group utvecklat och i september 2010 invigdes huset och slutet av maj året efter invigdes husets aktivitetslokaler som går under namnet Majviken. Majviken har hyresrättens alla fördelar plus gemenskap och service, när man själv vill det.

 • Miljövärd – fokus på grönska och trygghet

  Att arbeta som miljövärd innebär att man året om försöker se till att det finns grönska på gårdarna bland våra bostäder och skapa trygghet genom att ta bort växtlighet som skapar otrygghet.

  Att arbeta som miljövärd innebär att man året om försöker se till att det finns grönska på gårdarna bland våra bostäder och skapa trygghet genom att ta bort växtlighet som skapar otrygghet.

  -Vissa årstider blir det mindre av det av naturliga själ, säger Elisabet Tonmyr som arbetar som miljövärd hos Poseidon.

  Miljöarbetet på gårdarna är ständigt pågående för att hålla rent och snyggt, sköta om buskar, gräsmattor och träd. Miljövärdarna träffas dagligen för att fördela arbetet och planera kommande insatser. Varje årstid behöver sin omsorg och det inte så vanligt att det kommer oplanerade insatser. Ingen höst utan löv och ingen sommar utan ogräs, säger Elisabet.

  Vintern kräver plogning och skottning, det är också en tid där man passar på att serva maskiner och planera vårens arbete. När tjälen går ur och värmen börjar komma är det dags att ta hand om allt grus som lagts på snön under vintern men också ta bort alla grenar och kvistar som fallit under vinterstormarna. Sedan ska nya blommor planteras för att det till påsk ska stå fina gula påskliljor, tillsammans med tulpaner på gårdarna. Cykeln för miljöarbetet är sluten och ett nytt år för miljöarbetet kan börja.

 • Dricker man lite för mycket kaffe, så blir livet så mycket bättre

  Oändligt många trappsteg, trappuppgång efter trappuppgång gick Siv Undén för att höra om vad hyresgästerna tycker och tänker om sin lägenhet, sitt hus och om de gemensamma omgivningarna i Bergsjön. Siv arbetar som förvaltare för Familjebostäder i Bergsjön.

  Anledningen till att knacka dörr hos hyresgästerna är att det påbörjades en särskild satsning i området, men hur och exakt vad som skulle göras ville Familjebostäder ta reda på av hyresgästerna. Några enkla frågor i dörröppningen slutade ofta med en kopp kaffe och berättelser om livet, familjen, vardagen och massor av goda idéer. Fyra av tio hyresgäster ville gärna prata och de delade med sig av vad de tyckte. Vissa saker fanns redan på agendan, medan andra saker var nya för oss. Vi försöker genomföra så många av önskemålen som möjligt. Idag finns det ett gym för kvinnor, som sköts av hyresgästerna. Det har blivit en mötesplats där man träffar grannar samtidigt som man tränar. Glädjande var att det var så många som trivs där de bor.

  Om man bryr sig, frågar hur det står till, vad kan vi göra bättre, dricker många koppar kaffe och är närvarande och lyssnar, blir saker och ting så mycket bättre. För vem vill inte vara med och påverka sin vardag och sitt boende?

Forskning om allmännyttan är igång!

Fastighetsbranschen står inför en rad stora utmaningar. Forskning och utveckling för oss på Framtiden innebär att i samverkan med institutioner och akademier finna ny kunskap, tjänster, nya metoder och nytt material samt koppla dessa till våra hållbarhetsområden.

Fastighetsbranschen står inför en rad stora utmaningar. Forskning och utveckling för oss på Framtiden innebär att i samverkan med institutioner och akademier finna ny kunskap, tjänster, nya metoder och nytt material samt koppla dessa till våra hållbarhetsområden. Nu har vårt forskningsprojekt ”Nyttan med allmännyttan i praktiken” tillsammans med MKB och Malmö Universitet startat. Syftet är att beskriva och utveckla allmännyttans roll för mer jämlika och hållbara städer i Göteborg och Malmö.

Läs mer om vårt arbete!

Läs mer

Stäng

Skydd och behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. På Förvaltnings AB Framtiden värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. Här förklarar vi hur vi behandlar personlig information om dig och varför vi gör det. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. På Förvaltnings AB Framtiden värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. Här förklarar vi hur vi behandlar personlig information om dig och varför vi gör det. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

För att kunna erbjuda våra tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi i flera fall behandla dina personuppgifter. Självklart gör vi det enligt gällande lagstiftning och med största möjliga hänsyn till din personliga integritet.

Informationen på den här sidan gäller för dig i egenskap av:

 • Intressent
 • Leverantör eller affärspartner
 • Webbplatsbesökare

 

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Information om incident gällande nätfiske.

Läs mer

Stäng