Framtiden

Tillbaka

Poseidon har sänkt energianvändningen med 71%!

Uppföljningen av Bostads AB Poseidons pilotprojekt Katjas Gata 119 i Backa Röd är nu klar. De uppföljande energimätningarna visar på ett utfall om endast 52 kWh/m2 (Atemp).
Resultatet innebär att man klarar det uppsatta målet 60 kWh/m2 med god marginal. Ny effektiv ventilation, jämnare rumstemperatur och uteblivet kallras från ytterväggar har medfört att hyresgästerna upplever en stor förbättring av inomhusmiljön.
– Pilotprojektet, vars syfte har varit att ge kunskap i energieffektivisering av miljonprogramsbyggnader har fallit mycket väl ut. Poseidon har fått ny och värdefull kunskap som kommer att kunna användas i kommande projekt, säger Mattias Wsther energistrateg på Poseidon.

Kostnaderna för energiåtgärderna är höga och står inte i proportion till den minskade energianvändningen. Med dagens förutsättningar ser vi svårigheter i att fortsätta med lika omfattande energieffektiviseringsprojekt.

Kontaktperson: Mattias Westher, energistrateg, tel 0705-602827