Framtiden

Tillbaka

Egnahemsbolaget byter VD

För att klara kommunfullmäktiges krav till Framtidkoncernen med en ökad nybyggnadstakt står Egnahemsbolaget inför stora utmaningar. Utifrån detta har styrelsen för Egnahemsbolaget haft diskussioner med nuvarande VD och kommit fram till att de inte delar synen på hur bolaget ska ta sig an utmaningarna och utvecklingen, utan väljer att gå skilda vägar.

Nuvarande VD för Egnahemsbolaget har tydligt drivit frågan om att göra Egnahemsbolaget till stadens byggherrebolag. Då frågan nu är beslutad och innebörden är att Egnahemsbolaget ska vara kvar i sin nuvarande form och roll väljer styrelsen och VD att gå skilda vägar. Båda parter är överens om att det behövs en ny VD för uppdraget.

Styrelsen för Egnahemsbolaget har vid dagens styrelsemöte sagt upp nuvarande VD Pertti Heina. Vid samma möte har styrelsen utsett moderbolagets tf VD Mariette Hilmersson till tf VD för Egnahemsbolaget AB. Hon tillträder på fredag 19 juni 2015.

Styrelsen agerar utifrån att bolaget nu går in i en ny utvecklingsfas som ställer andra krav på ledarskapet än dagens.

Styrelsen får uppgiften att ta fram en kravprofil på ny VD och rekrytering kommer att starta efter sommaren.

Nuvarande VD Pertti Heina lämnar uppdraget fredag 19 juni 2015. Hans avtal innebär 6 månaders uppsägningstid samt ett avgångsvederlag på 18 månader, ej pensionsgrundande. Vederlaget ska samordnas och avräknas mot annan inkomst. Pertti Heina är arbetsbefriad under uppsägningstiden men ska under denna tid stå till bolagets förfogande om behov finns för avstämning rörande bolagets verksamhet.

För ytterligare information: Roger Höög, styrelseordförande Egnahemsbolaget telefon: 0708-356197