Framtiden

Tillbaka

Särskild satsning på barnfamiljer som bor osäkert

Framtidenkoncernen genomför nu en speciell satsning på barnfamiljer som bor osäkert. Den tvååriga satsningen ligger ute på Boplats och söks på vanligt sätt. Det handlar om 500 lägenheter ur hela allmännyttans bestånd, dvs Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder, och är en del av de åtgärder som föreslås i Strategi för nyanlända flyktingar som kommunstyrelsen godkände i oktober 2014. Satsningen har breddats för att gälla alla barnfamiljer som uppfyller kraven för kategorin

– Lägenheterna erbjuds efterhand som de blir lediga till just denna kategori av sökande på sätt som vid våra tidigare specialsatsningar, till exempel Ungahem, säger Ulrika Stenson, kommunikations- och utvecklingschef på Framtiden.

Många barn i Göteborg växer i nuläget upp i miljöer som liknar hotell eller vandrarhem eller flyttar runt mellan olika osäkra boendelösningar – korta andrahandsavtal, kontraktslöst eller som inneboende. I många fall innebär detta en svår trångboddhet. Framtidenkoncernen tar ett stort socialt ansvar och prioriterar denna grupp.

Faktaruta för denna kategori på Boplats
För att kunna hyra en lägenhet för barnfamiljer som saknar ordnat boende krävs att:

  • du är registrerad på Boplats.
  • du har barn under 18 år när intresseanmälan för en lägenhet lämnas.
  • du och barnet är folkbordförda på samma adress i Göteborgs kommun.
  • du saknar ordnat boende, det vill säga inte har något förstahandskontrakt på hyresrätt eller äger något boende.
  • du uppfyller de krav fastighetsägaren angivit (t ex inkomst) samt övriga villkor som ställts för den enskilda lägenheten.
  • Allmännyttan lämnar årligen ca 400 lägenheter till olika sociala eller medicinska förturer, vilket motsvarar cirka 10 procent av våra tillgängliga lägenheter. I och med denna satsning på barnfamiljer ökar andelen till drygt 15 procent av tillgängliga lägenheter.

    För mer information kontakta Ulrika Stenson, kommunikations-och utvecklingschef på Framtiden, tel 031-773 75 68, 0702-48 92 30.