Framtiden

Tillbaka

Framtidens hyresgäster har sagt sitt

Varje år gör Framtidenkoncernen en mätning av kundnöjdheten bland sina hyresgäster. Årets mätning, som engagerat fler hyresgäster än tidigare, visar att allmännyttans hyresgäster i Göteborg generellt sett är nöjda med bemötandet från sin hyresvärd, men att otryggheten ökar i vissa områden. Gårdstensbostäder är det bolag i koncernen som har nöjdast hyresgäster.

Framtidenkoncernens årliga kundmätning är ett viktigt verktyg i de allmännyttiga bostadsföretagens arbete att utveckla sin verksamhet. Var fjärde göteborgare bor hos allmännyttan och mätningen görs varje år genom ett enkätutskick till hälften av hyresgästerna. I år har fler hyresgäster valt att delta i undersökningen, 58,4 % svarade på enkäten.

– Vår kundmätning är ett sätt för våra hyresgäster att påverka sitt boende och ett viktigt verktyg för oss när vi planerar verksamheten. I år har vi särskilt satsat för att få fler hyresgäster att svara. Att svarsfrekvensen ökar med 2,3 procentenheter är därför glädjande, konstaterar Martin Blixt, tf VD Framtidenkoncernen.

Mätningen sammanfattas i ett serviceindex, som visar hur stor andel av hyresgästerna som är ganska eller mycket nöjda med sitt boende i stort. I årets mätning får Framtidenkoncernen ett samlat serviceindex på 77,4 %, jämfört med 78,8 % i föregående års mätning. Främst är det delbetygen för mätområdena Trygghet och Rent och Snyggt som backar i årets mätning.

– Vi ser tyvärr att fler hyresgäster upplever en otrygghet där de bor. För att öka tryggheten behöver vi samverka med många andra aktörer, men vi som bostadsföretag har en viktig roll att fylla. Under året har vi infört trygghetsvärdar i samtliga våra sex utvecklingsområden, det är en av insatserna som vi hoppas ger en förändring på sikt, säger Martin Blixt.

Gårdstensbostäder höjer sitt serviceindex från 78,5 till 81,0 % och är därmed det bolag som får högst betyg av sina hyresgäster. Det mångåriga arbetet för ökad trygghet i stadsdelen har gett resultat och betyget för trygghet i Gårdsten hamnar på 79,1 %, att jämföra med 74,1 för koncernen som helhet.

De mätområden som får högst betyg av allmännyttans hyresgäster i Göteborg är bemötandet från fastighetsvärden (90,7 %) och trivseln i lägenheten (89,5 %).


Om Framtidenkoncernens kundmätning

  • Genomförs av företaget AktivBo en gång per år genom enkäter, som går till hälften av hyresgästerna vartannat år så att alla får chansen att tycka till.
  • Resultatet för varje fråga visar den andel hyresgäster som är ganska eller mycket nöjda inom mätområdet.
  • Serviceindex är ett sammanvägt betyg som speglar hur nöjda hyresgästerna är med boendet, tryggheten och servicen i stort.

Har du frågor om Framtidenkoncernens kundmätning, kontakta Ann Törnblom, kommunikationschef Förvaltnings AB Framtiden, ann.tornblom@framtiden.se, tel 031-773 75 68.