Framtiden

Tillbaka

Briljantgatan är en av åtta piloter i Sverige

Inom ramen för Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser, har Framtiden Byggutveckling och Tuve Bygg blivit utvalda för att bidra till att sätta en branschstandard för klimatkrav i byggnation. Tillsammans gör man en klimatberäkning på projektet Briljantgatan och tar därefter fram kriterier som kan användas för kravställning i framtida upphandlingar för att ge stor klimatnytta till rimlig kostnad.

I det spännande utvecklingsprojektet kommer åtta testpiloter från olika delar av Sverige tillsammans med sina entreprenörer ta fram klimatkrav för upphandling av byggnader. I Göteborg är det projektet Briljantgatan och Framtiden Byggutveckling tillsammans med sin entreprenör Tuve Bygg, som blivit utvalda som testpiloter.

”Framtiden Byggutveckling har uppdraget att bygga stora volymer hyresrätter med sänkta produktionskostnader. Då är det viktigt att vi har kunskapen i att ställa kraven rätt för att få bästa klimatnytta till rimlig kostnad. Här får vi chansen att få med entreprenörens perspektiv vilket är värdefullt, säger Cecilia Johannison ansvarig för projektet på Framtiden Byggutveckling.”

Målet för Allmännyttans klimatinitiativ är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Eftersom klimateffekten från driftenergin i många fall är låg i en ny byggnad återstår det att arbeta med själva byggnationen och en omställning för byggbranschen.

”Tuve Bygg tycker att det är väldigt intressant och lärorikt att få delta i projektet. Det ligger helt i linje med vårt miljöarbete och med arbetet kring Färdplanen för en fossilfri konkurrenskraftig Bygg & Anläggningssektor, som vi är delaktiga i”, säger Camilla Lindström, Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljöchef på Tuve Bygg AB.”

Kort om projektet
Åtta bostadsföretag från olika delar av Sverige kommer tillsammans med sina entreprenörer vara testpiloter och genomföra en klimatberäkning av ett aktuellt byggprojekt med hjälp av Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, BM. Med utgångspunkt från beräkningarna utvecklar man tillsammans upphandlingskrav som kan ställas på marknaden till en rimlig kostnad. Projektet pågår våren 2019 till sommaren 2020 och finansieras av Stiftelsen IVL, SABO och Kommuninvest. De övriga bostadsföretagen är Eidar i Trollhättan, Förvaltaren i Sundbyberg, Gotlandshem i Visby, LKF i Lund, MKB i Malmö, Helsingborgshem i Helsingborg och Kopparstaden i Falun.

Miljöberäkningsverktyg
Byggsektorns miljöberäkningsverktyg beräknar klimatbelastningen från uppförandet av byggnader ur ett livscykelperspektiv, inkluderat byggmaterial, transporter till byggplats samt processer på byggplats. I projektet kommer en ny version av verktyget användas som stödjer digital inläsning av mängder från en kostnadskalkyl. Inläsning planeras från Bidcon, MAP, Vico, Sektionsdata och SPIK.

För mer information, kontakta:
Cecilia Johannison, Utvecklingsledare Hållbarhet Framtiden Byggutveckling, 031-773 83 56, cecilia.johannison@framtiden.se

Camilla Lindström, Kvalitets,- Miljö och arbetsmiljöchef Tuve Bygg, 0701-85 15 10
camilla.lindstrom@tuvebygg.se