Framtiden

Tillbaka

Väl förberedda ordningsvakter ger tryggare torg

Som en del i att skapa trygga handelsplatser i Göteborg har GöteborgsLokaler gjord en ny upphandling inom området bevakningstjänster utifrån Göteborgs Stads ramavtal. För att ytterligare förbättra bevakningen för våra lokala handelsplatser så vägdes arbetsmiljö och utbildning in som kvaliteter vid utvärderingen av anbudsgivarna på ett nytt sätt.

GöteborgsLokalers förvaltar drygt 20 lokala handelsplatser runt om i Göteborg. Trygghetsarbetet är en viktig del för att alla som besöker eller jobbar på torgen skall kunna känna att det är en säker och trygg plats. En stor del av trygghetsarbetet är att ha synliga ordningsvakter på plats.

När det i hösten 2019 var dags att sluta ett nytt avtal om bevakningstjänster vägdes för första gången arbetsmiljö in som en del av kvaliteten i uppdraget.

Vid förra upphandlingen fick alla tillfrågade bevakningsbolag frågan hur de skulle agera i sex fiktiva problemsituationer. Svaren på dessa situationer samt intervjuer med anbudsgivarna räknades ini i utvärderingen.

Vid denna upphandlingen fick bevakningsbolagen besvara samma sex frågor men de fick också svara på vilken extra utbildning ordningsvakterna får för att kunna klara uppdraget. Dessutom lyftes frågan om arbetsmiljö in, där frågor om bolagens arbetsmiljöarbete och chefernas utbildning besvarades skriftligt och sedan muntligt.

Bo Säljö är säkerhetschef på GöteborgsLokaler har varit ansvarig för upphandlingen.

– Vi frågade oss vad som ger ett bevakningsuppdrag mervärde, berättar Bo Säljö. Därefter arbetade vi fram en modell för den aktuella upphandlingen. Det är viktigt att ordningsvakterna känner sig trygga i sitt arbete. Därför önskade vi en beskrivning av hur bevakningsbolaget arbetar med arbetsmiljö.

Totalt lämnades två anbud. Ett av bolagen kunde vid utvärderingen ge en tydlig syn på bevakningsuppdraget, utbildning och arbetsmiljö och de problem och lösningar som blir aktuella i uppdraget. Valet föll på Cubsec AB.

– Cubsec presenterade en modell som lite förenklat innebär att de satsar mer på att vara proaktiva i sitt arbete. De vill lösa problem innan de uppstår, säger Bo Säljö.

Andreas Gyllestrand är VD och grundare av Cubsec. Enligt honom har Cubsec en unik syn på säkerhets- och bevakningsarbete.

Vi vill inte ägna vår tid till att släcka bränder. Vi vill istället förhindra att de uppstår, säger Andreas Gyllestrand. Vi lägger stor vikt vid att rekrytera rätt personer till väktaryrket. Vi försöker fånga upp goda krafter i de olika områdena. Det arbetssättet skapar förebilder och gör det lättare att föra en öppen dialog på plats.

Bevakning och säkerhet är komplexa frågor.

Vi tror att arbetssättet med proaktiva och trygga ordningsvakter som känner att de har en bra utbildning och stöd i arbetsmiljöfrågor kommer ge fortsatt goda resultat. Både för våra hyresgäster men kanske framför allt för torgens besökare, avslutar Bo Säljö.


För ytterligare information kontakta:

Bo Säljö, säkerhetschef GöteborgsLokaler. bo.saljo@goteborgslokaler.se

Andreas Gyllenstrand, VD Cubsec. andreas@cubsec.se