Framtiden

Tillbaka

GöteborgsLokaler – Tillbaka till Framtiden

Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade i budget för 2020 att ge Stadshus AB i uppdrag att överföra Förvaltnings AB GöteborgsLokaler till bostadskoncernen, med Förvaltnings AB Framtiden som underkoncernmoder. GöteborgsLokaler har tidigare ingått i Framtidenkoncernen men i samband med bolagsöversynen 2014 övergick bolaget till den nybildade lokalkoncernen med Higab som underkoncernmoder. Alla formella beslut är nu tagna i Framtidens och Higabs styrelser kring överlåtelse av aktierna i GöteborgsLokaler. Månadsskiftet mars/april 2020 övergår GöteborgsLokaler åter till bostadskoncernen.

– Det skall bli spännande att komma tillbaka till Framtiden. Redan nu under förberedelserna har våra medarbetare fått många ”välkomna tillbaka” från kollegorna i Framtidens bolag, vilket verkligen värmer, säger Robert Hörnquist, VD på GöteborgsLokaler.

Bostäder och lokala handelsplatser är väldigt nära sammankopplade till varandra, de är viktiga delar i att vårda, utveckla och bygga en hållbar stad. Att bo nära bra vardaglig handel och service är en mycket uppskattad boendekvalitet. Och för att kunna driva handel och service behöver lokalhyresgästerna ha närhet till en marknad, dvs tillräckligt många boende i närområdet.

– Framtiden välkomnar GöteborgsLokaler tillbaka till koncernen. Att GöteborgsLokaler finns hos oss ger ännu bättre möjligheter att arbeta med trygghet och att minska antalet särskilt utsatta områden i Göteborg, säger Terje Johansson, VD på Framtiden. Det är också en fördel när vi utvecklar nya bostadsområden, så som vi jobbar med Selma stad.

Kontaktperson: Robert Hörnquist, VD, GöteborgsLokaler, tel 031-335 01 00.

Om GöteborgsLokaler

GöteborgsLokaler bildades 1996. GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Hälften av de förvaltade ytorna ligger vid lokala stadsdelstorg. Målet är att skapa trivsamma, trygga och tillgängliga torg med ett gott utbud av det som göteborgaren behöver i sin vardag. Vårt uppdrag är att förvalta och utveckla det egna fastighetsbeståndet samt bedriva externförvaltning för bolagen inom bostadskoncernen och lokalkoncernen samt förvaltningar i staden. GöteborgsLokaler har en viktig roll inom stadsutveckling när nya bostadsområden växer fram. När nya bostadsområden planeras av kommunala aktörer är bolagets uppdrag att utforma de kommersiella bostadsnära handels- och serviceytorna. Bolaget har också ett särskilt uppdrag att svara för lokal- och bostadskoncernernas gemensamma behov inom IT-området i syfte att skapa rationella och kostnadseffektiva lösningar samt söka skalfördelar.

Vill du läsa mer om GöteborgsLokaler, se www.goteborgslokaler.se.