Framtiden

Tillbaka

Affären Gårdsten är dubbelt lönsam

Den positiva utvecklingen fortsätter för Gårdstensbostäder. I rapporten ”Affären Gårdsten – uppdatering 2020” konstateras att företaget har en stabil ekonomisk utveckling med leverans av både samhälls- och företagsekonomisk vinst.

-Företaget har lyckats bevara de positiva effekter som man skapat under tidigare år, säger Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH och författare till rapporterna om Affären Gårdsten.

I mitten på 90-talet ansågs Gårdsten vara ett av de mest utsatta områdena i Sverige. Gårdstensbostäder bildades 1997 med ett tydligt uppdrag, vänd utvecklingen i Gårdsten och skapa en väl fungerade stadsdel. Gårdstensbostäder erhöll totalt 538 mkr i koncernbidrag från ägaren Framtidenkoncernen, som till övervägande del använts för byggnadsinvesteringar och upprustning av det eftersatta underhållet av fastighetsbeståndet.

Under 2007 genomfördes en ekonomisk utvärdering i rapporten Affären Gårdsten. Investeringarna i Gårdsten hade genererarat en omfattande samhällsekonomisk vinst, men mot bakgrund av den omfattande problematik som präglade området hade inte en företagsekonomisk lönsamhet nåtts.

-Slutsatsen var att dessa positiva samhällsekonomiska effekter var större än de samhällsekonomiska förlusterna, förklarar Hans Lind.

Under 2013 gjordes en uppdatering av Affären Gårdsten. Slutsatsen i den rapporten var att de samhällsekonomiska vinsterna kvarstod och att Gårdstensbostäder numera även var företagsekonomiskt lönsamt. Värdeutvecklingen för fastigheterna har ökat från 150 mkr till 2 100 mkr, en uppgång som är markant högre än genomsnittet i Framtidenkoncernen.

Centrala variabler

I den nyligen publicerade rapporten har man under perioden 2014-2019 följt de centrala variablerna brottslighet, sysselsättning/arbetslöshet och företagets ekonomiska utveckling.

Rapporten visar att brottsligheten i Gårdsten (antal anmälda brott per 1 000 invånare) minskat stadigt och idag ligger på betydligt lägre nivåer än genomsnittet i Göteborg.

I tidigare rapporter har man också tittat på utvecklingen av sysselsättningsgrad och arbetslöshet. Gårdsten har legat något bättre till än liknande förorter. Den trenden fortsätter, men arbetslösheten är fortfarande ett stort problem.

Gynnsam utveckling

Mohamed Hama Ali är styrelseordförande i Gårdstensbostäder.

-Gårdstensbostäders samhällsbygge har gett resultat, idag är Gårdsten det enda området i Sverige som lyfts ur polisens lista över s.k. särskilt utsatta områden. Gårdstensmodellen har vi även nytta av i arbetet med att vända utvecklingen i andra utsatta områden, säger han.

-Vi kan också konstatera att Framtidenkoncernen får skälig ekonomisk avkastning på sin investering i Gårdsten. Detta visar att investeringar i ett hållbart samhällsbygge är en god affär, förklarar Mohamed Hama Ali.

För mer information: Gårdstensbostäders styrelseordförande Mohamed Hama Ali, telefon 031-773 75 54, Gårdstensbostäders kommunikatör Anki Caspersson telefon 031-332 60 32 eller vd Michael Pirosanto 031-332 60 00.