Framtiden

Tillbaka

Nya strategier möjliggör sänkta produktionskostnader

För ett år sedan antog Framtidenkoncernen nya strategier för investeringar i nyproduktion och sänkta produktionskostnader. Och nu börjar resultaten märkas. I de senast beslutade projekten ligger kalkylerade produktionskostnader i snitt drygt 30 procent lägre än innan strategierna antogs.

En av målsättningarna med de nya strategierna var att utveckla Göteborg genom att bygga bra bostäder med väsentligt sänkta produktionskostnader. Det möjliggör stadsutveckling i hela staden och nya bostäder som är tillgängliga för fler. Koncernen har nu beslutat om flera projekt där produktionskostnaderna beräknas nå målen i strategierna.

– Att sänka produktionskostnaderna är en stor utmaning, men vi har god kännedom om vad som krävs och vad som har stor effekt. Det är glädjande att Framtidenkoncernen kan visa att det går att bygga nytt till väsentligt lägre kostnader utan att ge avkall på viktiga kvaliteter. Nu gäller det att marknaden svarar upp och vill vara med och bygga till lägre kostnad, säger Dan Sandén, teknisk chef på Förvaltnings AB Framtiden.

En viktig del i koncernens fortsatta arbete för lägre produktionskostnader är att utveckla mer standardiserade förfaranden, satsa på konceptuellt byggande och i större utsträckning involvera marknadens aktörer i arbetet med att sänka produktionskostnaderna.

– Det finns stora kostnadsbesparingar i att producera bostäder med mer konceptuellt tänkande. Inom Framtidenkoncernen har vi därför påbörjat ett arbete med en mer standardiserad produktion men ändå utformat och anpassat efter varje projekt. Vi kommer också att arbeta med flexibla genomförandetider och be marknaden utmana oss i att ta fram produkter som kan pressa kostnaderna ytterligare, berättar Martin Blixt, VD på Framtiden Byggutveckling.

Exempel på åtgärder inom koncernen för att sänka produktionskostnaderna:

  • Effektivare produktion och snabbare processer
  • Konceptuellt byggande
  • Ny byggstandard, vilken utgår från lagkrav
  • Breddat vår marknad och verkar för sund konkurrens
  • Mobilitetslösningar som frigör mark och minimerar behovet av p-platser

Kontakt:
Dan Sandén, teknisk chef, Förvaltnings AB Framtiden
Dan.Sanden@framtiden.se, 070-521 08 51

Martin Blixt, VD, Framtiden Byggutveckling
Martin.Blixt@framtiden.se, 070-216 83 00