Framtiden

Tillbaka

Framtidenkoncernen står stabil i en osäker tid

Enligt delårsrapporten per 31 augusti 2022 fortsätter Framtidenkoncernen att producera nya bostäder i hög takt, redovisar ett bra resultat samt ökar satsningarna i stadens särskilt utsatta områden. Koncernens finansiella situation är fortsatt mycket god.

Den senaste tiden har situationen i vår omvärld förändrats kraftigt. Effekterna av coronapandemin är fortfarande påtagliga och har förvärrats ytterligare av Rysslands invasion av Ukraina. En tydlig konsekvens av detta är ökade el- och materialpriser som driver upp inflationen, vilket lett till ökade marknadsräntor. Framtidenkoncernen har ännu inte i någon större utsträckning drabbats av effekterna på marknaden och har en fortsatt finansiellt stabil verksamhet.

Framtidenkoncernen gör ett resultat på 3 158 miljoner kronor (4 630 miljoner kronor) efter finansnetto* de första åtta månaderna 2022. Koncernen har uppnått en positiv värdeförändring och fastighetsvärdet uppgår idag till 128 miljarder kronor jämfört med 125 miljarder vid årsskiftet. Ökningen drivs främst av investeringar, både i befintligt bestånd och i nyproduktion. Den lägre resultatnivån förklaras till stor del av att avkastningskraven på marknaden ligger fast till skillnad från förra året då de sänktes.

Kassaflödet** uppgår, i enlighet med förväntan, till 389 miljoner kronor. En minskning från 832 miljoner för samma period 2021. Den främsta orsaken är de värdebevarande extrasatsningar koncernen gör i sina utvecklingsområden.

– Koncernens stabila ekonomi borgar för att vi kan fortsätta genomföra planerade satsningar i stadens särskilt utsatta områden. Målet att inget område i Göteborg ska finnas på polisens lista över särskilt utsatta kvarstår, säger Terje Johansson, VD på Framtidenkoncernen.

Inom nyproduktionen syns en nedgång i antalet färdigställda bostäder under årets första åtta månader, 422 bostäder jämfört med 714 rekordåret 2021. Bostadsproduktionen ligger historiskt sett på en fortsatt hög nivå och utvecklingen i år följer koncernens prognoser. Effekter av ökade materialpriser börjar märkas, men spås få större påverkan på kommande investeringar än i pågående projekt.

– Framtidenkoncernen har positionerat sig väl de senaste åren och det finns en god beredskap i en osäker tid. Men självklart följer vi utvecklingen och högre elpriser, inflation och räntenivåer manar till noggranna överväganden, säger Terje Johansson, VD på Framtidenkoncernen.

Delårsrapporten bifogas som relaterat material.

* Resultat efter finansnetto enligt IFRS-regelverket.
** Operativt kassaflöde före investeringar i nyproduktion.