Framtiden

Tillbaka

Bostadsbolaget sammanfattar 2022

Ett fastighetsvärde på över 38 miljarder och en omsättning på drygt 2 miljarder sammanfattar Bostadsbolagets ekonomiska verksamhetsår. Bolaget fick samordningsansvaret i Biskopsgården och startade bland annat upp flera nya utvecklingsprojekt.

Bostadsbolaget har fastigheter över hela Göteborg och fastigheternas marknadsvärde uppgår till drygt 38 miljarder kronor (inklusive de tre kommanditbolagen). År 2022 omsatte Bostadsbolaget 2 007 miljoner kronor vilket är 28 miljoner mer än året innan. Investerings- och underhållskostnaderna hänförliga till våra fastigheter, inklusive nyproduktion uppgick till 821 miljoner kronor och årsresultat till 100 miljoner kronor.

Satsningar för en jämlik stad
Bostadsbolaget har i uppdrag att bidra till målet om att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden. Därför arbetar Bostadsbolaget långsiktigt och strategiskt genom så kallad superförvaltning i Biskopsgården, Tynnered och Hammarkullen. Det innebär en rad olika åtgärder, bland annat satsningar på trygghet med utökad närvaro under kvällar och helger, nolltolerans mot kriminalitet, extra renhållning, jobbsatsningar och samarbeten med andra aktörer i området.
– I vår årliga hyresgästenkät kan vi följa hur den upplevda tryggheten ökar i alla våra utvecklingsområden vilket är ett gott betyg, säger Kicki Björklund, vd för Bostadsbolaget.

Samordningsansvar och fler samarbeten
Samordningsansvaret i Biskopsgården innebär att det är Bostadsbolaget som leder utvecklingsarbetet i området för Framtidenkoncernens räkning.
– Vi är glada över förtroendet och har bland annat anställt en verksamhetsledare som samordnar alla de olika samarbeten som vi nu ingår i, säger Kicki Björklund.
För att motverka en negativ utveckling i andra områden i Göteborg har Bostadsbolaget gått in i olika typer av samarbeten med andra aktörer och fastighetsägare även i Västra Nordstan, Brunnsbo och kring Järntorget.
– Som fastighetsägare har vi en viktig roll i trygghetsarbetet i alla stadsdelar, säger Kicki Björklund.

Otrygg omvärld
Rysslands invasion av Ukraina fick stor påverkan på världsekonomin vilket förstås även påverkade Bostadsbolagets verksamhet på olika sätt.
– På grund av stegrande elpriser samt inflation har vi successivt fått anpassa oss till de rådande omständigheterna, säger Kicki Björklund.
Bland annat har arbetet med att minska energianvändningen inom ramen för Allmännyttans Klimatinitiativ intensifierats, kostnader ses över och en vattensparkampanj för hyresgäster och personal startades i december.
– Vi vill arbeta nära våra hyresgäster och genom vattensparkampanjen kan vi på ett lättsamt sätt påverka de boendes vattenanvändning i en positiv riktning, säger Kicki Björklund.

www.bostadsbolaget.sefinns hela Årsredovisningen för läsning. Hållbarhetsfrågorna redovisas separat i en gemensam hållbarhetsredovisning för hela Framtidenkoncernen.

Årsredovisningen omfattar Göteborgs stads bostadsaktiebolag AB (Bostadsbolaget) dvs exklusive helägda kommanditbolag, Fastighetsbolaget Bredfjäll AB, Fastighetsbolaget Gropens gård och Fastighetsbolaget Friskväderstorget

Bostadsbolaget 2022 i siffror
– Nettoomsättningen uppgick till 2 007 (1 979) miljoner kr
– Rörelseresultatet uppgick till 261 (533) miljoner kr
– Årets resultat uppgick till 100 (105) miljoner kronor
– Direktavkastning exkl. räntebidrag var 6,8 (8,7) %
– Soliditeten per 31/12 2021 uppgick till 32,7 (31,8) %
– Antalet anställda per 31/12 2021 var 401 (373) personer
– Antalet lägenheter per 31/12 2021 var 23 792 (23 791) st

För mer information, kontakta tf ekonomichef Kjell Wolff eller pressansvarig Malin Pethrus på telefon 031-731 50 00.