Framtiden

Tillbaka

Klart för bostadsrätter i Hjällbo för Egnahemsbolaget

Egnahemsbolaget har fått en markanvisning för cirka 140 bostadsrätter i Hjällbo centrum. Det är en del av ett programarbete som ger förutsättningar för att öka Hjällbos attraktivitet. Sedan tidigare har Egnahemsbolaget ett pågående projekt för cirka 30 småhus i Hjällbo, vid Sandspåret.

– Det är verkligen tillfredsställande att bidra till utvecklingen av Hjällbo. Projektet ligger i linje med Egnahemsbolagets syfte, att minska boendesegregation och göra miljonprogramsområden socioekonomiskt starkare, säger Maria Åkerkvist, projektutvecklare på Egnahemsbolaget. Vi vet att det här fungerar. När det finns bostäder att köpa stannar personer med resurser då det är dags att köpa den första bostaden. Våra kunder är oftast förstagångsköpare från hyresrätt i närområdet.

En del av större program för Hjällbo

Projektet är en del av ett planprogram för Hjällbo centrum, kring spårvagnshållplatsen, utmed Hjällbovägen samt Gråbovägen. Området ska förtätas med bostäder i olika former som kompletterar den befintliga bebyggelsen: en tätare struktur med flerfamiljshus intill torget och i övriga delar av mest småhus med inslag av flerfamiljshus.

Programmet innehåller också förändringar för trafiken. De stora vägarna Spårvägen, Hjällbovägen och Gråbovägen utgör kraftiga barriärer i området idag. Vägarna kommer ligga kvar men omvandlas delvis till stadsgator med lägre hastighet för biltrafiken och större utrymme för fotgängare och cyklister.

Nästa steg: detaljplan

Nästa steg för denna markanvisning är att detaljplanearbetet startar. Projekten beräknas stå klara tidigast från 2027 och framåt.