Framtiden

Tillbaka

Nu startar årshyresförhandlingen med hopp om en treårig överenskommelse

Nu påkallar Framtidenkoncernen årets hyresförhandling med Hyresgästföreningen i Västra Sverige. Hyresförhandlingen berör alla i Göteborg som bor hos koncernens dotterbolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder. I samband med att Framtiden påkallar förhandling presenteras också ett yrkande på 6,95 procent.

Hyresförhandlingen för allmännyttan i Göteborg är koncerngemensamma, vilket innebär att de fyra bolagen i Framtidenkoncernen förhandlar tillsammans. Förhandlingarna gäller den årliga höjningen av hyrorna i bolagens totalt cirka 76 000 hyreslägenheter.

Årets yrkande är på en något högre nivå än förra året, vilket beror på det fortsatt tuffa läget. Enligt den modell som treparten (Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen) kommit överens om ska den allmänna kostnadsutvecklingen först räknas fram och därefter ska hänsyn tas till både fastighetsbolagens och hyresgästernas situation. Enligt Framtidenkoncernens beräkningar av den allmänna kostnadsutvecklingen skulle en hyreshöjning på omkring 10 procent behövas. Men efter att ha vägt in både bolagens situation och hur hyresgästerna påverkas i den rådande situationen, landade koncernen i ett yrkande på 6,95 procent. Ett ansvarsfullt och rimligt bud. Men samtidigt ett bud som kommer ställa stora krav på koncernen för att även fortsättningsvis kunna bedriva en god verksamhet.

– Hyresnivåerna inom allmännyttan är generellt lägre än hos de privata värdarna. När vi nu går ut med ett yrkande betydligt lägre än vad andra kommunicerat ska det ses som en tydlig signal att vi vill försöka ta ansvar i en svår situation säger Eva Paulson, hyresmarknadschef på Framtidenkoncernen.

Med en förhoppning om att bidra till balans på en orolig marknad och till trygghet för hyresgästerna erbjuder Framtidenkoncernen, som ett alternativ, en treårig överenskommelse. Ett treårigt avtal skapar stabilitet och förutsägbarhet samt något lägre hyreshöjningar. Enligt förslaget skulle höjningen år ett vara 5,1 procent, år två 4,6 procent och år tre 4,1 procent.