Framtiden

Tillbaka

Göteborgs utsatta områden fortsätter utvecklas i positiv riktning

När resultaten från årets hyresgästundersökning ställts samman visar det sig att alla sex områden som Framtidenkoncernen fokuserar på i sin Strategi för utvecklingsområden har utvecklats i positiv riktning. I flera fall ligger de nu på samma nivå som snittet för hela Göteborg eller till och med lite över. Och det samtidigt som övriga områden även de förbättrat sina resultat!

Allra mest glädjande är att tryggheten gått upp i år igen och att den ökar på alla de 8 parametrar som vägs in. Trygghet är det mest grundläggande i koncernens arbete för att inget område ska behöva klassas som särskilt utsatt i Göteborg. Om de som bor och verkar i ett område inte känner sig trygga är det svårt att lyckas med andra insatser.

– Idag känner sig de boende i våra utsatta områden i genomsnitt lika trygga som man gör i resten av koncernens bestånd, vilket totalt består av över 76 000 lägenheter utspridda över hela Göteborg. Det inger hopp för den fortsatta utvecklingen, säger Terje Johansson, vd för Framtidenkoncernen.

Ett annat mått som har stor betydelse för hur man uppfattar sitt område är Rent och snyggt.

– Att hålla rent och snyggt bidrar både till områdets attraktivitet och den upplevda tryggheten. Här ser vi att flera områden tar tydliga steg framåt och sammantaget ligger våra utvecklingsområden nu över koncernsnittet för hela staden, säger Lars Bankvall, forsknings och utvecklingschef på Framtiden.

Även måttet kring hur attraktiv man upplever sin egen stadsdel utvecklas i positiv riktning även om det här fortsatt är en liten bit kvar upp till koncernsnittet.

Inte en tillfällighet
Den positiva utvecklingen i år är inte en engångsföreteelse. Sedan basmätningen 2020 har koncernens sex utvecklingsområden alla haft en positiv utveckling i de följande tre mätningarna.

– Vi ser en mycket positiv utveckling över tid och eftersom utvecklingen går snabbast i de utsatta områdena utjämnas också skillnaderna mellan stadens olika områden successivt, säger Lars Bankvall.

Om undersökningen
Hyresgästundersökningen, AktivBo, genomförs varje år och varje gång skickas frågorna till cirka hälften av Framtidenkoncernens 76 000 lägenheter. Med en svarsfrekvens på strax över 60 procent innebär det att över 21 000 hushåll runt om i staden besvarat vår enkät i år. Några sammanställda siffror från årets enkät bifogas via vårt nyhetsrum.


För mer information

Terje Johansson, VD
Tel: 031- 719 31 60
E-post: Terje.Johansson@framtiden.se

Lars Bankvall, Forsknings och utvecklingschef
Tel: 031- 389 75 40
E-post: Lars.Bankvall@framtiden.se


Vad är Framtidens strategi för utvecklingsområden 2020 – 2030?

En strategi som syftar till att ingen del av staden ska finnas på polisens lista över särskilt utsatta områden.

Det innebär att Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo och Lövgärdet ska flyttas ner från särskilt utsatt område. Samtidigt som inget annat område flyttas upp. Vid starten 2020 var även Tynnered på listan, men det området flyttades ned i samband med polisens bedömningen 2021. Ingen göteborgare ska behöva bo i ett särskilt utsatt område och förutsättningarna ska vara goda för alla som växer upp, bor och verkar även i våra utsatta områden. Genom satsningen bidrar koncernen också till en tydlig samhällsnytta och stärker Göteborgs utveckling.

Arbetet kräver stora insatser och tydlig styrning, fokus på verkningsfulla insatser samt omfattande ekonomiska satsningar. Koncernen har god kännedom om vilka insatser som behövs och kan bygga på tidigare erfarenheter samtidigt som vi adderar kraft och innovation. Vi har de ekonomiska resurserna som krävs för att sätta kraft bakom strategin, även i dessa tuffa tider.

För att nå målet har två strategier identifierats. Superförvaltning som innebär ett antal insatser inom förvaltning med extra högt fokus på närvaro och trygghet samt Framtidens stadsutveckling som ska driva utveckling som gör skillnad på riktigt, vi tänker nytt men avsätter också resurser för att verkligen kunna genomföra det vi föresätter oss.