Framtiden

Tillbaka

Framtiden satsar långsiktigt i Karlastaden

Framtidenkoncernen har gjort ett långsiktigt förvärv av två byggrätter i Karlastaden, vilka medger byggnation av 300–400 nya bostäder. Säljare är Balder samt Doxa genom Karlastaden Group och Serneke. Affären ligger väl i linje med koncernens uppdrag att förse Göteborg med fler bostäder.

Framtidenkoncernen har genom sitt dotterbolag Bygga Hem i Göteborg AB den 22 januari genomfört ett förvärv av byggrätter. Grundaffären består av kvarter 3 och 4 i Karlastaden som förvärvats till 100 procent från Karlastaden Group AB. Dessa två byggrätter ger möjlighet att bygga 300–400 nya bostäder. Total planeras för åtta kvarter i Karlastaden med omkring 2 000 nya bostäder. Bolaget förvärvade samtidigt 74 procent av byggrätterna i kvarter 2, 5, 6 och 7, där säljarna (Karlastaden Group AB och Serneke) har en möjlighet till återköp senast september 2027. Om säljarna inte nyttjar denna möjlighet är det Framtidens intention att sälja dem vidare till en annan extern aktör på marknaden.

Den totala ytan uppgår till cirka 151 000 BTA och köpeskillingen för byggrätterna uppgår till cirka 1 miljard kronor, baserat på ett fastighetsvärde om cirka 1,25 miljarder kronor. Snittpriset per BTA är 8 200 kronor, vilket är lägre än fastigheternas bokförda värde. Köpeskillingen erläggs vid fyra tillfällen, cirka 780 miljoner kronor vid tillträdet, cirka 70 miljoner kronor vid genomförd fastighetsbildning, cirka 135 miljoner kronor när Serneke färdigställt garaget under kvarter 2, 3 och 4 samt cirka 40 miljoner kronor när planenlig sanering är genomförd under kvarter 5, 6 och 7. Affären är även villkorad med ett antal tillträdesvillkor, vilka ska vara uppfyllda senast september 2024.

– Genom ett aktivt arbete har vi kunnat nyttja ett tillfälle på marknaden och förvärva byggrätter till ett pris som vi bedömer är konkurrenskraftigt, säger Terje Johansson, VD Framtidenkoncernen.

Att genomföra affärer på en svag marknad medför ofta ökade motpartsrisker och det är något som tagits höjd för i avtalet. En annan risk är marknadsrisken, som handlar om att värdet på byggrätterna kan fluktuera över tid. I detta fall bedöms förutsättningarna vara goda för att de ska kunna öka i värde.

Framtidenkoncernen ska bidra till att bygga bort bostadsbristen i staden och har i uppdrag att öka byggtakten till 2 300 bostäder per år. Det är ett ambitiöst mål som förutsätter tillgång till byggrätter och framdrift av program och detaljplaner. Idag har koncernen omkring 2 800 tillgängliga byggrätter i sin portfölj, men bedömer att det behövs upp emot 10 000 byggrätter för att långsiktigt kunna leverera bostäder i den takt som efterfrågas.

– Med denna affär tar vi ansvar och agerar aktivt och medvetet på fastighetsmarknaden i syfte att stärka stadens utveckling, bidra till att det kan byggas nya bostäder samt till en attraktiv bostadsmarknad i Göteborg, säger Terje Johansson, VD Framtidenkoncernen.

– Genom affären frigör Serneke betydande kapital och Karlastaden får i AB Framtiden ytterligare en stark part som kommer att verka för områdets utveckling. Affären är en viktig milstolpe och ett kvitto på stadsdelens attraktivitet, samt Sernekes förmåga att driva stadsutvecklingsprojekt, säger Victor Persson, vd på Doxa.

– Vi ser väldigt positivt på att få in en stark allmännyttig aktör i projektet som kommer att tillföra positiva värden i framväxandet av stadsdelen, säger Erik Selin, vd på Balder.

Genom förvärvet ökar möjligheten att området tillförs bostäder med varierande upplåtelseformer. Om det bedöms affärsmässigt vill Framtiden kunna tillföra ett betydande antal hyresrätter i området. När de första bostäderna kan stå klara är i dagsläget oklart, det bestäms till stor del av marknadsläget. Det är dock tänkbart att redan under 2024 påbörja projektering och grundläggning inför kommande byggnationer.

– Jag är glad att vi fått till stånd denna affär och vi är öppna för att göra fler affärer kommande år för att säkra bostadsproduktionen och bidra till fortsatt utveckling i Göteborg, avslutar Terje Johansson.

__________________

Under processen har Svefa varit transaktionsrådgivare och tillsammans med Mannheimer Swartling Advokatbyrå bistått Framtidenkoncernen.

Kontaktpersoner

Terje Johansson, vd Framtidenkoncernen
Tel: 031-719 31 60
E-post: terje.johansson@framtiden.se

Victor Persson, vd Doxa
Tel: 0702-58 63 75
E-post: victor.persson@doxa.se

Erik Selin, vd Balder
Tel: 031-10 95 92
E-post: erik.selin@balder.se