Framtiden

Tillbaka

Vårväderstorget – Sveriges första trygghetscertifierade torg i ett utsatt område

Under flera år har stadsdelen Biskopsgården kantats av stora utmaningar i form av påtaglig brottslighet och hög otrygghet. År 2015 klassades stadsdelen av polisen som ett särskilt utsatt område. Sedan dess har området genomgått stora förändringar. Det gäller inte minst det centralt belägna Vårväderstorget som blir Sveriges första trygghetscertifierade torg i ett utsatt område.

Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad fastslog i budget 2020 en ambition om att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden. Framtidenkoncernen, i vilken GöteborgsLokaler ingår, gavs en central roll i arbetet med att nå målet och tog mot den bakgrunden fram en koncerngemensam utvecklingsstrategi.

En viktig del i utvecklingsstrategin rör de lokala torgen. Ett av dessa torg är Vårväderstorget i Biskopsgården, ett utsatt område i Göteborg. GöteborgsLokaler som äger och förvaltar samt ansvarar för platsutvecklingen av flera av torgen har utifrån strategin gjort en storsatsning på Vårväderstorget.

Under de senaste två åren har torget genomgått en omfattande renovering och omgestaltning. Utifrån en tydlig platsidentitet med inspiration från stadens målbild om trädgårdsstaden har torget blivit Trädgårdstorget.

– Fasader och tak har målats i gröna färger, jalusier har bytts ut till trygghetssäkrade glas, gröna växter och platsunika möbler har placerats på torget, vilka inbjuder till spontana möten. Dessutom har vi vidtagit flera andra åtgärder för att öka tryggheten, så som bättre belysning och tydligare skyltning, säger Anders Rydholm, fastighetsförvaltare på GöteborgsLokaler.

För att säkerställa att torget uppfyller kraven på en säker och trygg plats, har torget certifierats utifrån principerna i handboken BoTryggt2030. Certifieringen genomförs av Stiftelsen Tryggare Sverige och bygger på kunskapen om så kallad situationell brottsprevention genom arkitektonisk design, CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design).

– Certifieringen är ett kvitto på att fastighetsägaren, med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövade erfarenheter, gjort medvetna val för att så långt som möjligt minska brottsligheten och öka tryggheten på platsen, säger Peter Strandell verksamhetschef på Stiftelsen Tryggare Sverige.

Det nya Vårväderstorget invigdes officiellt den 23 april. Den 27 april firar GöteborgsLokaler den stora ombyggnationen tillsammans med allmänhet och hyresgäster på torget.

För mer information kontakta:

Peter Strandell

Verksamhetschef Region Syd. Stiftelsen Tryggare Sverige

Tel: 070-36 36 391. E-post: peter.strandell@tryggaresverige.org

Anders Rydholm

Fastighetsförvaltare. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Tel: 031-335 01 23. E-post: anders.rydholm@goteborgslokaler.se