Välkommen till Framtiden

Välkommen till Framtiden är en koncerngemensam satsning som innebär att nyanlända under sammanlagt tre år ska praktisera hos Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon för att bli redo för den svenska arbetsmarknaden och sitt första jobb.

Välkommen till Framtiden är en samverkan mellan AB Framtiden, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Folkuniversitetet och Arbetsförmedlingen.

Välkommen till Framtiden är en koncerngemensam satsning som innebär att nyanlända under sammanlagt  tre år ska praktisera hos Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon. Tillsammans med språkutbildning och annan utbildning som anordnas av Arbetsmarknad och vuxenutbildning eller Arbetsförmedlingen ska praktiken hos oss göra deltagaren redo för den svenska arbetsmarknaden och sitt första jobb. Framtidenkoncernen bidrar till ett mer Jämlikt Göteborg samtidigt som vi förenar affärsnytta med bransch- och samhällsnytta. Välkommen till Framtiden är en samverkan mellan AB Framtiden, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Folkuniversitetet och Arbetsförmedlingen.

Läs mer om vårt arbete med Välkommen till Framtiden!

Läs mer

Stäng

Framtiden deltar i BoStad2021

Framtiden deltar i jubileumssatsningen där Göteborg bygger 7000 extra bostäder, som ska vara färdiga till 2021. Satsningen kallas BoStad2021 och är ett unikt samarbete mellan Göteborgs Stad och över 30 byggaktörer.

Framtiden deltar i jubileumssatsningen där Göteborg bygger 7000 extra bostäder. Satsningen kallas BoStad2021 och är ett unikt samarbete mellan Göteborgs Stad och över 30  byggaktörer. Framtiden bygger 2000 bostäder som ska vara klara till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Unikt för projektet är de parallella processerna som snabbar upp plan- och genomförandeskedet, fokus på dialogarbetet och följeforskning som följer satsningen.

Läs mer om BoStad2021 här

Läs mer

Stäng

Selma Lagerlöfs Torg omvandlas till Selma stad

Omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg till en livfull stadsdel med bra handels- och serviceutbud och ett rikt kultur- och idrottsliv har startat. På sikt kan hela området längs med Litteraturgatan inrymma över 3 000 nya bostäder.

Omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg till en livfull stadsdel med bra handels- och serviceutbud och ett rikt kultur- och idrottsliv har startat. På sikt kan hela området längs med Litteraturgatan inrymma över 3 000 nya bostäder.

Detaljplanen för den första etappen har vunnit laga kraft och det första spadtaget har hållits för ett nytt torg- och parkstråk, över 1000 bostäder, ett nytt stadsdelshus med rum för kultur, butiker, kontor, en kombinerad idrottshall med studentlägenheter och en ny hållplats med goda förbindelser. Arbetet med markförberedelser, ledningsflytt och vägomdragningar pågår och beräknas vara klart senast våren 2018. Byggnation av de första bostäderna har startat väster om Litteraturgatan.

I planen finns ett varierat utbud av bostadstyper med bostadsrätter, hyresrätter, radhus och studentlägenheter. Parkstråket ska locka besökare i olika åldrar och med olika intressen och vara en attraktion för hela Göteborg. På torget ska man kunna slå sig ned för att se på folkmyllret, få en pratstund med någon eller ta en fika. Medverkande kommunala bolag och privata aktörer i första etappen är Egnahemsbolaget, Familjebostäder/Framtiden Byggutveckling, GöteborgsLokaler, Botrygg, Riksbyggen och Keywe.

Bild: White Arkitekter

Läs mer om utvecklingen av Selma Lagerlöfs Torg här.

Läs mer

Stäng

Framtiden utvecklar i Frihamnen

Frihamnen ska bli en grön, tät och stadsmässig del av innerstaden med arbetsplatser, handel, blandat boende, god kollektivtrafik och en Jubileumspark. Tillsammans med sju andra parter har Framtidenkoncernen antagit den spännande utmaningen att gemensamt bygga stad i Frihamnen. Läs mer om Frihamnen här.

Frihamnen ska bli en grön, tät och stadsmässig del av innerstaden med arbetsplatser, handel, socialt blandat boende, god kollektivtrafik och en Jubileumspark. Tillsammans med sju andra parter har Framtidenkoncernen antagit den spännande utmaningen att gemensamt bygga stad i Frihamnen.

Framtiden har ett särskilt uppdrag att bidra med kunskap kring frågor som rör integration och sociala åtaganden. En utmaning i projektet blir att medverka till att det byggs bostäder med hyror på en lägre nivå än vad som är brukligt vid nybyggnation. Det gör man för att fler ska ha råd att bo här, vilket kommer att kräva att man tänker nytt och hittar smarta sätt att bygga utan att ge avkall på kvalitet.

När Frihamnen står färdigt kan det inrymma tusentals lägenheter och arbetsplatser. Men redan till jubileumsåret 2021 ska det finnas minst 1 000 bostäder, 1 000 arbetsplatser och delar av Jubileumsparken ska vara färdig.

I den första etappen ska Framtiden bygga 600 bostäder. Detaljplanen planeras vara färdig 2018.

Bild: White Arkitekter

Läs mer om Frihamnen här.

Läs mer

Stäng

 • Temporära bostäder - uppdrag

  Läs mer om vårt uppdrag att
  bygga temporära bostäder här.

  Temporära bostäder - uppdrag

  Utifrån rådande situation i Göteborg med få lediga lägenheter och ett stort behov av bostäder för nyanlända planeras ett antal så kallade temporära bostäder att uppföras. Bostäderna kommer att byggas framförallt för olika målgrupper som familjer med barn/ungdomar eller vuxna. För att ge dessa nyanlända bra möjligheter att komma in i det svenska samhället, få relevant utbildning och arbete har Göteborgs Stad beslutat att de temporära bostäderna ska byggas framförallt i de delar av staden där antalet nyanlända är mindre i antal än i andra och där det finns fungerade infrastruktur och service. Förvaltnings AB Framtiden kommer att göra sitt bästa för att bidra med sin del, skapa en trygg och fin boendemiljö.

  Klicka här för att komma till Frågor och svar.

   

 • Temporära bostäder - platser

  Läs mer om beslutade
  platser för bostäderna här.

  Temporära bostäder - platser

  Det är Fastighetsnämnden som beslutar om vilka platser bostäderna ska byggas på. Framtiden Byggutveckling AB ansvarar för byggnation och förvaltning av husen. Beslut har fattats av Fastighetsnämnden om följande platser:

  Askimsviken
  Kärralundsvallen, Delsjön
  Väster om Lemmingvallen, Utby
  Fridkullagatan, Johanneberg
  Lilla Glasmästaregatan, Johanneberg
  Björkekärrsplan
  Masthuggskajen

  Byggnadsnämnden har beslutat om bygglov för Askimsviken. Övriga platser kommer inte att bebyggas. Läs mer under rubriken Bygglovsansökan nedan.

  Läs mer på goteborg.se

   

 • Temporära bostäder - boende

  Läs mer om vad vi bygger
  på de olika platserna här.

  Temporära bostäder - boende

  Framtiden Byggutveckling planerar att bygga boende för ca 100-150 personer. Antal våningar kommer att variera mellan en till tre och vara lägenheter med 1 rok till 3 rok, ca 30 procent av varje. Byggnationen av husen omfattar även utemiljö. Kraven på maxnivåer för energi, buller, tillgänglighet och parkering är lite lägre för temporära bostäder i förhållande till kraven för permanenta.

   

   

   

   

 • Temporära bostäder - tidplan

  Läs mer om tidplanen fram
  till färdiga hus här.

  Temporära bostäder - tidplan

  Framtiden Byggutveckling har upphandlat modulboenden och tecknat avtal med tre företag, Tuve Bygg, S Montering samt Tofta Snickeri. När bygghandlingar tagits fram och ansökan om bygglov är inlämnat beräknas Stadsbyggnadskontorets behandling av dessa att ta ca åtta till tio veckor.  Därefter tar det ca 7-9 månader från beviljat bygglov till att husen är inflyttningsklara.     

  Kontaktperson: Mikael Olehede, mikael.olehede@framtiden.se

Bygglovsansökan temporära bostäder

Här finner du information om de bygglovsansökningar som Framtiden Byggutveckling har lämnat in för temporära bostäder.

Askimsviken
Bygghandlingar är framtagna och ansökan om bygglov är inlämnad för Askimsviken, den 19 augusti. Byggnadsnämnden beviljade bygglov den 25 oktober. Det planeras för 57 lägenheter med 1-3 rum och kök fördelat på tre huskroppar.

Klicka för att se situationsplanen i bygglovshandlingen för Askimsviken.

Kärralundsvallen, Delsjön
Bygghandlingar är framtagna och ansökan om bygglov är inlämnad för Kärralundsvallen, den 11 oktober. Byggnadsnämnden beviljade bygglov den 20 december. Det planeras för 44 lägenheter med 1-3 rum och kök fördelat på två huskroppar. Den 25 september beslutade Fastighetsnämnden att meddela Framtidenkoncernen att arbetet med Kärralundsvallen avbryts. Ansökan om bygglov kommer att återkallas.

 

Väster om Lemmingvallen, Utby
Bygghandlingar är framtagna och ansökan om bygglov är inlämnad för Lemmingvallen, den 11 oktober. Det planeras för 57 lägenheter med 1-3 rum och kök fördelat på tre huskroppar.  Den 25 september beslutade Fastighetsnämnden att meddela Framtidenkoncernen att arbetet med Lemmingvallen avbryts. Ansökan om bygglov kommer att återkallas.

 

 

Bygglovshandlingar har inte lämnats in för platserna:
Fridkullagatan, Johanneberg
Lilla Glasmästaregatan, Johanneberg
Björkekärrsplan
Skälen är att platserna har begränsade förutsättningar, vilket medger få lägenheter till höga kostnader.

 

 

 

 

 

Läs mer

Stäng

Trygghet i fokus

Ett stort grattis till årets vinnare av Trygghetspriset 2016, Claes Dahlin från Bostadsbolaget och David Boklund på Poseidon.

Ett stort grattis till årets vinnare av Trygghetspriset 2016, som delades ut vid Framtidenkoncernens Trygghetskonferens. Konferensen handlade om att alla har ett ansvar och möjlighet att bidra i arbetet för trygga och trivsamma boende- och arbetsmiljöer. Två medarbetare mottog pris för sina särskilda insatser på området.

De två pristagarna var Claes Dahlin från Bostadsbolaget och David Boklund på Poseidon. Claes Dahlin fick priset för sitt arbete med barnprojektet Kortedalas Pionjärer, som arbetar med att öka barnens känsla och stolthet för sitt område. David Boklund fick utmärkelsen för sitt engagemang och bidrag till en förbättrad parkeringsmiljö, tryggare källare och ett bättre brandskydd i Hjällbo.

Konferensen arrangeras av Framtidenkoncernens säkerhetsråd, med målet att öka hyresgästernas och medarbetarnas trygghet genom att öka personalens förståelse för, och kunskap om, koncernens trygghets- och säkerhetsarbete.

På plats fanns medarbetare från bolagen och bland talarna fanns bland annat lokalområdespolis, Kunskapscentrum, Störningsjouren och Gårdstens Trygghetsgrupp.

 

Läs mer

Stäng

 • Vi stöttar flera organisationer och verksamheter inom Göteborgs Stad för att bidra till kontinenter och att kulturer och människor möts.

  Green Gothenburg

  Vi stöttar ett flertal ideella organisationer.

  Läs mer om Green Gothenburg här.

  Green Gothenburg

  Green Gothenburg  är ett samarbetsprojekt med fokus på miljö och hållbar utveckling. Genom studiebesök visar man upp Göteborgs arbete inom de båda områdena. Studiebesöken vänder sig till organisationer och företag med intresse för frågor inom boende och byggande, avfallshantering och energi. Bakom projektet står fyra kommunala bolag, Göteborg Energi, Framtidenkoncernen, Älvstranden Utveckling AB och Renova.

  Green Gothenburg samlar kompetensen från de fyra bolagen och erbjuder dig som besökare bra besöksprogram. Vi arbetar tillsammans med Business Region Göteborg (BRG) och Affärsdriven miljöutveckling som har det övergripande ansvaret för marknadsföring och försäljning av västsvensk miljöteknik. Genom samarbetet får du som besökare även möjlighet att komma i kontakt med miljöteknikleverantörer i hela Västsverige. Vill du veta mer om Green Gothenburg eller boka besök, läs mer på greengothenburg.se.

 • Göteborg har varje år återkommande evenemang som Göteborgs kulturkalas, Göteborg Basketball Festival, Picknickfestivalen och Summerburst där du kan göra en meningsfull insats för staden.

  Team Göteborg

  Bli en del av Göteborgs olika evenemang.

  Läs mer om Team Göteborg här.

  Team Göteborg

  Göteborg har varje år återkommande evenemang som Göteborgs kulturkalas, Göteborg Basketball Festival, Picknickfestivalen och Summerburst där du kan göra en meningsfull insats för staden, få nya kunskaper och vänner. Samtidigt som du får värdefull arbetslivserfarenhet till ditt CV blir du en del av Göteborgs olika evenemang.

  Utbildningen du får ger dig viktiga kunskaper inom evenemang så som service, säkerhet, HLR samt evenemangs- och göteborgskunskap. Utbildningen är obligatorisk för att kunna bli en del av Team Göteborg. Förutom ovanstående utbildning arrangeras ett antal fördjupningsutbildningar, studieträffar, inspirationsföreläsningar samt mentorsträffar som du som medlem kan ta del av.

 • El Sistema är undervisning där musik används som verktyg för social och mänsklig utveckling. Side by side by El Sistema stöds av Framtidenkoncernen.

  El Sistema

  Musik som verktyg för mänsklig utveckling.

  Läs mer om El Sistema här.

  El Sistema

  El Sistema är undervisning där musik används som verktyg för social och mänsklig utveckling. Side by side by El Sistema är ett internationellt sommarläger där barn och unga möts för att spela, sjunga, dansa och skapa tillsammans. Evenemanget ska vara en del av Göteborgs 400-års jubileum år 2021 och syftet är att göra vår stad till en ännu bättre plats där kreativitet och passion för musik samt andra konstformer är kraften. Målet är att förena 30 000 deltagare och skapa världens största läger för barn och unga där broar byggs mellan kontinenter, människor och kulturer.

  Side by side by El Sistema stöds av Framtidenkoncernen och vi välkomnar därför alla hyresgäster (boende hos Poseidon, Gårdstensbostäder, Bostadsbolaget och Familjebostäder) med familj att anmäla sig till lägret. Mer information hittar du på sidebysidegoteborg.se.

 • Framtidenkoncernen direktsänder Göteborgs Symfoniker konserter exklusivt för hyresgästerna hos Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon.

  Göteborgs Symfoniker

  Se och lyssna till
  Sveriges Nationalorkester hemma.

  Läs mer om Göteborgs Symfoniker här.

  Göteborgs Symfoniker

  Du som har bredband via fibernätet kan både se och lyssna till Sveriges Nationalorkester hemma i soffan. I samarbete med Framtidenkoncernen direktsänder Göteborgs Symfoniker konserter exklusivt för hyresgästerna hos Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon.

  Konserterna i Göteborgs Konserthus filmas med ett flertal kameror och översiktsbilder varvas med närbilder på dirigenten, solister och gästartister.