Tillbaka

Aktuella mål och uppdrag 2023

I Göteborgs Stads budget för 2023 är mål och uppdrag samlade under olika huvudområden. Nedan redovisas mål och uppdrag till Framtiden enligt denna struktur.

MÅL

Stadsutveckling och bostäder
Göteborg ska bli en blandad stad, bostadsbristen byggas bort och behovet av lokaler för kommunal service tillgodoses.

UPPDRAG

Stadsutveckling och bostäder
AB Framtiden får i uppdrag att utreda och införa försörjningskrav i delar av det allmännyttiga beståndet enligt inriktningen att maximalt 20 procent av lägenheterna får uthyras till individer som har inkomst från försörjningsstöd.

AB Framtiden får i uppdrag att ta fram en ny modell för ett regelbundet och tydligt medbestämmande för de boende. Uppdraget ska förankras med hyresgäster.

Exploateringsnämnden och AB Framtiden får i uppdrag att skapa nya platser för egen odling och tillsammansodling.

AB Framtiden får i uppdrag att inte genomföra några ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter under mandatperioden. Samtliga planerade ombildningar stoppas.

Stadsbyggnadsnämnden och AB Framtiden får i uppdrag att säkerställa att planering och byggnation av nya flerbostadshus ska hålla hög arkitektonisk kvalitet, exempelvis genom planering av klassisk, traditionell arkitektur och moderna landshövdingehus. Nybyggnation ska ta hänsyn till omgivande bebyggelse som har hög kvalitet.

AB Framtiden får i uppdrag att öka byggtakten till 2 300 bostäder per år inom koncernen från år 2025. Målsättningen är att 600 av dessa ska vara bostadsrätter eller äganderätter. Produktionen av hyresrätter ska primärt ske utanför utsatta områden.

AB Framtiden får i uppdrag att arbeta aktivt med låga hyror i nybyggnation. Nya hyror ska löpande jämföras med andra fastighetsägares hyror i jämförbara projekt med målet att AB Framtidens hyror ska hålla ett lägre snitt.

AB Framtiden får i uppdrag att anpassa renoveringsplaneringen för att säkerställa att hyresgäster kan bo kvar efter genomförd renovering och genomföra underhåll på sådant sätt att höga hyreshöjningar långsiktigt minimeras.

Sociala frågor
Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med Framtiden AB säkerställa att vräkningar av barnfamiljer upphör.

Trygghet
AB Framtiden får i uppdrag att revidera Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025 till att inga områden ska kategoriseras som särskilt utsatta år 2030 samt att inga områden ska kategoriseras som utsatta år 2035.

Miljö och klimat
Stadsfastighetsnämnden, AB Framtiden och Higab AB får i uppdrag att arbeta för en snabbare utbyggnad av solenergi. Uppdraget ska genomföras med respekt för kulturhistoriska värden.

AB Framtiden och Higab AB får i uppdrag att genomföra energieffektiva renoveringar inom det kommunala bostads-och fastighetsbeståndet. Kulturmiljö och livscykelperspektiv på renoveringarna ska beaktas.

Stadsmiljö
Stadsmiljönämnden och Framtiden AB får i uppdrag att öka nyplanteringen av träd, exempelvis i alléer och nya bostadsområden i syfte att bidra till bättre stadsmiljö och biologisk mångfald.

Inköp och upphandling
Nämnden för inköp-och upphandling får i uppdrag att i samverkan med AB Framtiden, stadsmiljönämnden, stadsfastighetsnämnden och Higab testa krav på kollektivavtal i ett enskilt upphandlat bygg-och anläggningsprojekt. Utvärdering ska ske med särskild hänsyn till möjligheter för små och medelstora företag att delta samt de ekonomiska konsekvenserna.

Exploateringsnämnden, stadsfastighetsnämnden, stadsmiljönämnden, AB Framtiden och Higab AB får i uppdrag att ställa och följa upp utökade miljökrav inom bygg-och anläggning inklusive krav för återbruk. Arbetet ska ske i samverkan med Business Region Göteborg.

Personal
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.

Alla nämnder och styrlser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.

Ledning och styrning
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget-och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.