Framtiden

Tillbaka

Framtidenkoncernens resultat 2013

Framtidenkoncernens hyresintäkter för 2013 ökade till 5 129 mnkr (4 988) vilket ger ett driftsöverskott på 2 957 mnkr (2 863).

Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheterna uppgick vid årsskiftet till 65 926 mnkr (62 593). Genomsnittligt direktavkastningskrav minskade med 0,1 procentenhet och uppgick vid årsskiftet till 4,9 (5,0) procent. Koncernen externvärderar fastigheter motsvarande 8 procent av marknadsvärdet. Värdet på de externvärderade fastigheterna översteg den interna värderingen med 6,6 procent (8,3).

Koncernens soliditet uppgick till 59 procent (58) och belåningsgraden till 23 procent (25). Under 2013 investerades 2 247 mnkr (2 354) i ny- och ombyggnation samt förvärv.

Under året färdigställdes 333 nya bostäder varav 216 hyresrätter. Koncernens ambition är att successivt nå en produktion om 1 000 färdigställda hyresrätter per år.

Koncernen hade per årsskiftet totalt 70 641 hyresrätter, 550 000 kvm lokalyta och ca 48 000 parkeringsplatser.

”Vår utmaning framåt är att bygga fler bostäder och under året har vi fokuserat på att utveckla våra interna och externa processer för ökad nyproduktion. Vi fortsätter vårt arbete kring integration med ett ännu tydligare fokus på att bygga det hållbara samhället för framtiden”, säger Anneli Snobl, koncernchef.

Som ett led i Göteborgs Stads bolagsöversyn sålde Framtidenkoncernen sina helägda dotterbolag Parkeringsbolaget, GöteborgsLokaler samt Scandinaviumbolaget, som ägdes till 91,84 procent till Higab. Försäljningen ägde rum 2 januari 2014.

Framtiden har från och med 2014 dotterbolagen Poseidon, Bostadsbolaget,
Familjebostäder och Gårdstensbostäder som förvaltar drygt 70 600 lägenheter i
Göteborg. I koncernen ingår också Egnahemsbolaget, Rysåsen och Störningsjouren.