Tillbaka

Mål och uppdrag

Mål och uppdrag
Vårt uppdrag omfattar bostäder, lokaler, fastighetsförvaltning, produktion av nya bostäder och störningsservice. Vi ska tillföra, erbjuda och utveckla bostäder åt olika typer av bostadskonsumenter. Samtidigt ska vi ge de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd.

Framtidenkoncernen är en fastighetskoncern som ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad. Det innebär att våra mål och uppdrag kommer från Göteborgs Stad. I praktiken styr ägaren våra verksamheter genom det av kommunfullmäktige antagna ägardirektivet, bolagsordning, Göteborgs Stads budget samt övriga styrande dokument för Göteborgs Stad.

Vi har uppdrag av vår ägare att göra skillnad för staden och för göteborgarna. För att leverera enligt dessa förväntningar arbetar vi med sex målområden. Det är nyproduktion, varsam renovering, utvecklingsområden, nöjda hyresgäster, attraktiv arbetsgivare och god ekonomi & effektiv verksamhet. Våra mål är fleråriga och nås i ett längre tidsperspektiv.

Av målområdena har vi valt ut tre som vi har särskilt fokus på och där vi kraftsamlar för att kunna leverera. Vi kallar dem för våra fokusområden och de är nyproduktion, varsam renovering och utvecklingsområden. För varje fokusområde finns strategier som uttrycker de vägval och inriktningar som vi bedömer vara viktigast för att nå målen.

Du kan läsa mer om våra fokusområden nedan och till höger finns länkar till dokument med mer fördjupande information.

Nyproduktion
Vi har fått i uppdrag av vår ägare att skapa nya bostäder, hålla ett högt tempo i bostadsbyggandet och bygga bostäder för alla göteborgare. Vi ska också bidra till att skapa en stad med blandade bostadsformer, få ner den totala produktionskostnaden och bygga billiga lägenheter.

För att nå målen arbetar vi efter våra fastställda strategier för investeringar i nyproduktion och för lägre produktionskostnader. Bland annat ska vi sänka våra produktionskostnader med 30 procent och bygga mycket bostads- och äganderätter i våra utvecklingsområden.

Varsam renovering
Vårt uppdrag från ägaren är att våra hyresgäster ska kunna påverka sin boendekostnad och inte behöva lämna sina hem på grund av kostnadsökning vid renovering. 2019 fastställde vi en riktlinje som säger att vi ska renovera varsamt för att värna våra hyresgästers möjlighet till kvarboende. Denna riktlinje reviderades i början av 2022 med målsättningen att 50 procent av lägenheterna ska renoveras med minimerad standardhöjning.

En viktig del i arbetet med att nå målen är att föra dialog med våra hyresgäster. Vi informerar om vilken hyrespåverkan olika åtgärder medför och vi erbjuder olika tillvalsnivåer så att hyresgästen ges möjlighet att påverka både sin standard och kostnad. Vi arbetar aktivt med energieffektivisering, installerar solceller och ställer klimatkrav i upphandlingar.

Utvecklingsområden
Vår ägare har beslutat att ingen del av Göteborg ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden. Idag finns Biskopsgården, Bergsjön, Hammarkullen, Hjällbo och Lövgärdet på denna lista. Tynnered, som fanns med på listan 2019, klassas sedan hösten 2021 inte längre som ett särskilt utsatt område. Vi kommer dock att inkludera Tynnered, inklusive området runt Frölunda torg, även i vårt fortsatta arbete. Framtiden äger fastigheter i samtliga dessa områden så vi har en viktig roll att fylla för att målet ska vara möjligt att uppnå.

Utifrån Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020 – 2030 har vi satt en organisation och struktur för genomförande och uppföljning. Tre gånger om året följs arbetet upp och vi tittar på gjorda insatser och effekter av strategin. En uppföljning resulterar i en årlig lägesbild, vilken utgör grunden för kommande prioriteringar av åtgärder och insatser.