Tillbaka

Miljö och klimat

Framtidenkoncernen har i uppdrag av Göteborgs Stad att skapa förutsättningar för en hållbar stad. Det innebär att vårt uppdrag är långsiktigt. Vi måste agera på ett sätt idag som inte äventyrar kommande generationers förutsättningar till en god livsmiljö. Både i vårt dagliga arbete och när vi planerar för framtiden är en stabil ekonomi, socialt ansvarstagande och minskad miljö- och klimatpåverkan viktiga faktorer som måste gå hand i hand.

Det arbete som rör ekonomisk och social hållbarhet är till stora delar integrerat i våra målområden och presenteras därför bara kortfattat nedan. Vårt arbete med miljö och ekologisk hållbarhet har inte ett eget målområde, utan är något som genomsyrar allt vi gör inom koncernen. I följande text kan du läsa mer om detta arbete.

Göteborg växer så det knakar och behovet av bostäder är stort i staden. Ett högt tempo i nyproduktionen kräver att vi agerar långsiktigt och har finansiell stabilitet över tid. Utan en trygg ekonomi och god soliditet kan vi varken vara den långsiktiga fastighetsförvaltare eller den stadsutvecklare som våra ägare vill. Därför är ett av koncernens sex målområden god ekonomi & effektiv verksamhet.

Göteborgs Stad har som mål att utjämna skillnaderna i livsvillkor och hälsa mellan utvecklingsområden och övriga Göteborg I vårt arbete ska vi bidra till social hållbarhet genom att aktivt arbeta för mångfald, minskad segregation och en ökad välfärd i våra områden. Vårt mål är att bidra till att inget av stadens områden finns på polisens lista över särskilt utsatta. Detta omhändertas i målområdet utvecklingsområden.

Miljö och ekologisk hållbarhet
Arbete inom den ekologiska hållbarhetsdimensionen tar avstamp i Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram där målsättningen och ambitionerna är högt satta. Det handlar om att minska vår egen miljöpåverkan från allt det vi gör i vår byggnation och fastighetsförvaltning, men också den viktiga roll vi spelar för att ge våra hyresgäster förutsättningar att kunna leva hållbart. Framtiden har även ansvaret att samordna och driva på det hållbara byggandet i hela staden, så att vi så effektivt som möjligt når våra gemensamma mål. I staden finns inte mindre än 23 byggande förvaltningar och bolag. Uppdraget genomförs i nära samarbete med näringsliv och akademi, och syftar till att utmanings- och innovationsdrivet säkerställa att vi har lösningar och arbetssätt på plats för att hålla takten i vår omställning till en ekologiskt hållbar stad.

Klimatet
Den största och mest kritiska miljöfrågan för oss just nu är klimatet. Eftersom bygg- och fastighetssektorn står för 21 procent av de inhemska klimatpåverkande utsläppen (och därtill kommer stora utsläppsmängder som uppstår i andra delar av världen på grund av allt material som sektorn importerar), så har vi ett extra stort ansvar. En övervägande del av dessa utsläpp kommer från bygg- och underhållsåtgärder. Målsättningen är att vi ska minska vår klimatpåverkan från ny- och ombyggnation med hela 90 procent fram till 2030. Den största skillnaden gör vi genom att ställa om våra byggprojekt – stora som små – så att vi använder material och processer med ytterst liten klimatpåverkan. Vi ställer om till en cirkulär ekonomi, där vi ska sluta att använda ändliga resurser och både återanvända mer material och produkter som vi behöver idag, men även säkerställa att vi bygger på ett sätt så att beståndsdelarna kan återanvändas i framtiden. Målet är att i rask takt trappa ner klimatpåverkan i alla våra nybyggnadsprojekt, för att om bara några år vara halverad. Just nu pågår en klimatpilot på Litteraturgatan i Backa, med målet halverad klimatpåverkan. I vårt befintliga bestånd utgår vi från strategin för varsam renovering.

En annan viktig pusselbit för att minska klimatpåverkan är att ställa om till en hållbar mobilitet. Vi gör störst skillnad genom att ge förutsättningar för våra hyresgäster att minska bilresandet och ställa om till mer hållbara alternativ. Här gör vi en unik satsning med målsättningen att våra hyresgäster 2030 i fyra fall av fem väljer ett hållbarare resesätt än med den egna bilen. Samtidigt rullar vi i takt med efterfrågan ut laddinfrastruktur för elfordon.

Sedan lång tid tillbaka har vi ett systematiskt energieffektiviseringsarbete, och har ett tufft mål att minska energianvändningen med 30 procent mellan 2007 och 2030. Här har vi anslutit oss till Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ. För att bidra med en lokalt hållbar elproduktion antog vi i slutet av 2022 en ny solenergiplan. Målsättningen är att till 2030 ha solceller på alla fastigheter i koncernen där det är möjligt. Fullt utbyggt kommer produktionen motsvara elbehovet i nästan 10 000 lägenheter.

Människan
Vi har ett viktigt uppdrag att skapa goda livsmiljöer för våra hyresgäster med ett gott inomhusklimat. Vi lägger stor vikt vid att välja giftfria material och tar ansvar för att på ett samordnat sätt driva på branschen tillsammans med andra fastighetsägare och byggherrar genom vårt aktiva engagemang i Byggvarubedömningen.

Vi arbetar också för att ge våra hyresgäster förutsättningar att leva hållbart. Det handlar om hållbar mobilitet men även om att minska avfallsmängderna. Som fastighetsägare underlättar vi genom att till exempel ge utrymme för återbruksrum, fastighetsnära textilinsamling och fixotek.

Naturen
Grönt är det nya svarta. Den biologiska mångfalden minskar i snabb takt, och anses, utöver klimatet, vara den största ekologiska utmaningen. Samtidigt kan vi med hjälp av ekosystemtjänster och grönska minska kommande effekter av klimatpåverkan såsom som värmeböljor och skyfall. Dessa frågor kommer att få större utrymme i Framtidens miljöledningssystem som just nu vidareutvecklas.